Aanpassen interieur kerken

Het interieur van de Dom- en Vredekerk worden gemoderniseerd.
De vergunningaanvraag is naar de gemeente gestuurd en als de vergunning verleend wordt is het plan om in januari 2022 te starten met de verbouw van het interieur van de Domkerk.
Onderin deze pagina wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden
Hieronder ziet u de plannen van de verbouwing die aan de gemeenteleden zijn voorgelegd.
Er zullen wijzigingen bijkomen.
Over deze verbouwingen zijn drie gemeentebijeenkomsten geweest, hieronder kunt u de verslagen lezen: Herinrichting Domkerk (11) 16-01-2021
De eerste twee weken hebben volop in het teken gestaan van het demonteren van de lange  kerkbanken. We hebben in eerste instantie alle planken in de kerk opgeslagen en gesorteerd op lengte. De banken zijn bij de fabricage gevernist en waarschijnlijk later door de koster nog een keer in de boenwas gezet. Als proef zijn een paar planken geschaafd om deze vernis- en waslaag te verwijderen en het resultaat is prachtig. De oorspronkelijke lichte blank eiken kleur komt dan weer terug en het is de bedoeling om die kleur voor het nieuwe  interieur toe te passen. In de afgelopen week zijn we begonnen met het machinaal schaven van alle eiken planken die bij het interieur hergebruikt gaan worden.
De kerkbanken die we voorlopig behouden of later aan belangstellenden gaan verkopen zijn tijdelijk opgeslagen in de schuur bij de familie Varekamp aan de Veilingweg. Daar hebben we de gelegenheid om sommige banken in te korten en te voorzien van een origineel front. Het demonteren van de banken is een bijzondere klus geweest die veel inzet en aandacht van de vrijwilligers heeft gevraagd. Er zijn wel duizenden spijkers en schroeven uit het hout verwijderd, van klein tot groot.
De eiken banken zijn in 1958 gemaakt door de firma De Graaf en Boon uit Enkhuizen. We zijn er bij het demonteren nogmaals achter gekomen dat de banken zeer vakkundig in elkaar zijn gezet. Dat is een knap staaltje vakmanschap geweest. Bij toeval vonden we op de achterkant van een plank de naam van een timmerman die in juni 1958 aan de banken gewerkt heeft. Deze Jacob Messchaert was op 28 oktober 1925 in Bovenkarspel geboren. Eén van de vrijwilligers is het gelukt om de contactgegevens van de familie te vinden en wie weet levert dit nog iets op of zijn er nog foto’s uit die periode bewaard gebleven. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (10) 09-01-2022
De kop is eraf. Vorige week is de Domkerk voor enkele maanden in bezit genomen door een grote groep vrijwilligers en bouwvakkers. De eerste werkzaamheden waren het beschermen en veilig stellen van kostbare voorwerpen en andere kwetsbare onderdelen uit de kerkzaal. Het orgel is door een medewerker van de orgelbouwer volledig ingepakt, maar ook de preekstoel, geluidsboxen en technische apparatuur is beschermd tegen vuil en stof. Verder zijn de liturgische objecten en alle losse liedboeken en bijbels voorlopig elders opgeslagen.
De lange gordijnen zijn ook tijdelijk verwijderd om te voorkomen dat ze vol stof gaan zitten. Met behulp van een lange ladder konden we er goed bij. In de komende tijd krijgen de gordijnen een goede schoonmaakbeurt.
Een aantal banken willen we behouden en later langs de gevels plaatsen als onderdeel van koffiezitjes. Voor de mensen die graag een origineel kerkbank(je) willen aanschaffen, worden een aantal banken in reserve gehouden. Maar het grootste deel van de lange banken is inmiddels door de vrijwilligers gedemonteerd waarbij de vrijkomende blank eiken planken een tweede leven krijgen in de afwerking van het interieur. Goed voor de herkenning en behoud van sfeer.
College van Kerkrentemeesters


Herinrichting  Domkerk (9) 02-01-2022:
Eerder hebben we al iets geschreven over het akoestische rapport van de Vredekerk, maar voor de Domkerk is er ook een uitvoerige rapportage samengesteld. Het GeluidBuro heeft eerst een nulmeting uitgevoerd waarbij de akoestiek van de huidige kerkzaal als bijzonder fraai wordt ervaren voor orgelspel en klassieke muziek. Voor het gebruik van versterkte muziek- en spraakoverdracht zijn verbeteringen gewenst. Dat geldt ook voor de spraakverstaanbaarheid in delen van de kerkzaal.
In de Domkerk is veel minder sprake van hinderlijke reflecties omdat de ronde pilaren en buitengevels wat scheef en uit het lood staan. Akoestisch gezien dus een voordeel. De geluidsgolven buigen zo makkelijker alle richtingen van de kerkzaal op. Toch zullen we op een paar plaatsen absorberende panelen op spraakhoogte moeten aanbrengen. In de kerkzaal gaat het met name om een vijftal gebogen nissen aan de noordzijde.
In de koorruimte is wel sprake van meer hinderlijke reflectie, waarbij de spraakverstaanbaarheid duidelijk onvoldoende is. Enkele akoestische panelen tegen de wanden en een groot vloerkleed zullen voor de nodige demping zorgen. Het rapport vermeldt nog een leuk detail: de inhoud van de kerkzaal is ruim 6.800 m3.
College van Kerkrentmeesters

Bericht van de bouwcommissie Domkerk 18-12-2021:
Stoelen voor het nieuwe interieur

Misschien heeft u ze al in het koor van de Domkerk zien staan, 7 stoelen waarvan er één uitgekozen zal worden om in het vernieuwde interieur van de kerken de plaats van oude banken en stoelen in te nemen.
De mogelijkheid om even rustig te zitten op de stoelen en het enquête formulier in te vullen is er elke zondag na de dienst. Maar een extra mogelijkheid is er vrijdagmiddag  24 december, de Domkerk is dan open van 13.00 – 15.00 uur, wij verwelkomen u graag. Natuurlijk zijn we benieuwd aan welke stoel u de voorkeur geeft!
Kussens
Na 2 januari 2022 gaan de deuren van de Domkerk tijdelijk dicht i.v.m. de verbouwing,
Wilt u voor die tijd uw kussen, liedboek en andere persoonlijke eigendommen mee naar huis nemen?
Vrijwilligers
Er zijn al een aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld  om te helpen bij de werkzaamheden  voor de herinrichting van de Domkerk, maar we hebben er wel meer nodig!
De werkzaamheden starten op 3 januari 2022 en duren wel een kleine 4 maanden.
Dit zijn allerlei werkzaamheden:
  • het verwijderen en demonteren van de banken
  • houten vloeren slopen 
  • opperen bij het leggen van de nieuwe hardstenen vloer
  • schilderen  e.d. tot op het laatst
  • natuurlijk ook schoonmaken.
Iedereen die één of meer dagdelen per week wil helpen is van harte welkom en kunnen we goed gebruiken.
Aanmelden graag  bij Pleun Poot via pootpfam@outlook.com of 06-46155849
Opslagruimte
Bij de start de herinrichting van de Domkerk worden alle banken al direct verwijderd in de eerste week van januari. Daarna kan dan het slopen van de houten vloer beginnen en alle andere werkzaamheden aan  de vloer. Om werkruimte te houden is het noodzakelijk dat de banken tijdelijk elders worden opgeslagen. In deze tijdelijke opslag wordt ook een deel van de oude banken gedemonteerd en zal het vrijkomende eiken hout voor een groot deel worden hergebruikt in de kerk.
Voor de opslag en het demonteren is ca 150 m2 vloeroppervlak nodig voor ongeveer 3 maanden!
De bouwcommissie heeft echt dringend behoefte aan deze ruimte en als u er één beschikbaar heeft of weet, dan kunt u  06-46155849 bellen.
Vriendelijke groet, Bouwcommissie Domkerk

Herinrichting Domkerk (8) 17 december 2021
Het is deze week precies 63 jaar geleden dat de grote restauratie van de Domkerk werd voltooid. Met een feestelijke bijeenkomst, gevolgd door een korte openingsdienst op dinsdag 23 december 1958 werd de kerk vlak voor Kerstmis weer in gebruik genomen. Jarenlang was het kerkterrein een grote bouwplaats geweest en hadden tientallen bouwvakkers het gebouw van onder tot boven en van links tot rechts heel grondig onder handen genomen. Op 15 november 1954 was met de restauratie van de toren gestart en in het andere jaar was men ook met het herstel van de kerk begonnen. Ondanks een grondige inspectie vooraf, bleek de bouwkundige staat het kerkgebouw slechter dan verwacht. Een herdenkingssteen in de kerk herinnert ons nog aan deze periode. Dominee Brouwer wees in de korte openingsdienst op het rijke bezit van het kerkgebouw, maar ‘… Hoe mooi het gebouw ook is, het maakt ons niet zalig, maar het helpt wel om steeds de weg tot God te vinden, die ons leven voor eeuwig zal behouden’. Vervangende ruimte voor de kerkdiensten werd gedurende de renovatieperiode gevonden in het kort daarvoor geopende verenigingsgebouw De Rank. Van de generatie die tussen ’54 en ’58 geboren is, hebben velen als bijzondere herinnering dat zij ook in De Rank zijn gedoopt.  College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (7) 10 december 2021
Zodra de herinrichting van de kerkzaal gaat starten, is het inpakken van het orgel een van de eerste werkzaamheden. Het orgel moet beschermd worden tegen stof dat bij de bouwactiviteiten vrijkomt. Het is de bedoeling om met een folie de orgelkast rondom in te pakken. Een hoogwerker is wel nodig om veilig bij de hoogste orgelpijpen te kunnen komen. Het huidige orgel dateert uit 1969. De kerkvoogden hebben toen een orgelcommissie ingesteld die onder leiding stond van C. Keijzer, voorzitter en D. Kühne, secretaris. Zij kozen uiteindelijk voor dit orgel van Zwitserse makelij.
Hoewel er al in de Middeleeuwen orgels in kerken stonden, kwam in De Lier het onderwerp orgel pas in 1864 voor het eerst ter sprake. De notabelen gingen in eerste instantie voor een serafijnorgel, een klein huisorgeltje, om te zien of begeleiding van de zang aan de verwachtingen voldeed. Er werd onder de gemeenteleden een circulaire verspreid met het verzoek om bij te dragen aan het nieuwe orgel. De opbrengst van deze actie was zo bedroevend laag dat het resultaat uit schaamte verzegeld in een kluis werd opgeborgen.
Na veel discussie of een orgel wel nodig was en vooral dankzij giften van buiten De Lier werd in 1870 het eerste pijporgel in de Domkerk alsnog in gebruik genomen. 
College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Vredekerk (2) 5 december 2021
De bouwcommissie Vredekerk is inmiddels al een keer bij elkaar gekomen en bestaat uit: Arie Stolk – voorzitter, Harry van der Meer, Herma van Venetiën, Elly Pronk en Siem van den Berg.
Enkele weken geleden heeft het GeluidBuro, een akoestisch ingenieursbureau uit Haarlem, een uitgebreid onderzoek gepresenteerd naar de akoestische eigenschappen van beide kerkgebouwen. Deze rapportages bevatten veel technische en akoestische informatie die voor een gemiddelde lezer niet makkelijk te begrijpen is. Maar met wat hulp van derden zijn we er goed uitgekomen en inmiddels zijn de conclusies helder.
De deskundige van het GeluidBuro heeft eerst een zuivere nulmeting verricht waaruit o.a. naar voren kwam dat de nagalmtijd in de Vredekerk te lang is en dat er sprake is van te veel weerkaatsing van geluid in de kerkzaal. Voor de spraakverstaanbaarheid is dit niet gunstig. Om de nagalmtijd terug te brengen tot de streefwaarden moet er meer geluidsabsorberend oppervlak aangebracht worden. Vloerbedekking en deels gestoffeerde stoelen dragen hier aan bij, maar dat is niet voldoende. Op sommige wanden zullen akoestische materialen gemonteerd worden om het gewenste eindresultaat te bereiken. Deze aanpassingen vinden plaats tijdens de herinrichting medio volgend jaar.
Vooruitlopend hierop zal zo spoedig mogelijk de ronde nis achter het liturgisch centrum voorzien worden van een speciale akoestische pleister. Geluiden vanuit de kerkzaal komen nu in deze harde nis bijeen en weerkaatsen als een brandpunt terug naar het liturgisch centrum. Dit zorgt voor veel hinderlijke verstoring bij de microfoons op het spreekgedeelte. 
College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (6) 2 december 2021
Voor het schetsen en uittekenen van de koffie- en toiletunit heeft het CvK een opdracht verstrekt aan Simon Hanemaaijer, werkzaam bij RoosRos Architecten uit Oud Beijerland. Simon woont in Maasland, maar heeft zowel van vaders- als moederskant Lierse wortels. Hij heeft enkele jaren geleden ook bijgedragen aan het ontwerp van het nieuwe interieur in de Oude Kerk in Maasland. Bij eerdere werkbezoeken aan deze kerk zijn de nieuwe servicevoorzieningen als zeer  positief ervaren en de wens is om de opzet uit Maasland in hoofdlijnen voor de Domkerk over te nemen.
Nadat de kerkzaal aan de torenzijde nauwkeurig is ingemeten zijn er inmiddels een aantal schetsontwerpen gepresenteerd. De Bouwcommissie heeft deze schetsen zorgvuldig beoordeeld en in overleg met Simon een duidelijke denkrichting aangegeven die voldoet aan onze uitgangspunten. De schetsen worden nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en straks bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning toegevoegd.
Zodra het ontwerp is afgerond en goedgekeurd willen we dat graag aan de gemeente laten zien.
College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (5) 25 november 2021
Van oudsher was de hoofingang van historische kerkgebouwen vaak aan de torenzijde te vinden. Bij de Domkerk herkennen we deze situatie ook. De toren dateert al uit de eerste helft van de 15e eeuw, maar het schip van de kerk is er later tegenaan gebouwd, pas nadat de ergste verzakkingen uit de bouwperiode voorbij waren. Later was dit de aanleiding om een gelijkvloerse ingang in de zuidmuur van de kerk te maken. Het toegangspad vanaf de Dorpsstraat liep in die tijd nog dwars door de ommuurde begraafplaats heen. Toen later alle graven waren geruimd, kwam er een fraaie kerktuin voor terug. Zeer waarschijnlijk was er aan de noordzijde van de kerk ook al heel lang een achteringang. Tijdens de grote restauratie is die ingang dichtgemetseld en een paar meter verplaatst naar de huidige positie. Deze entree is bij velen populair ondanks dat het een erg smalle en lage toegang is met ook nog vier traptreden. De Bouwcommissie onderzoekt nu of de traditionele entree via de torenzijde weer in ere hersteld kan worden. Het portaal van de toren heeft een prachtige uitstraling en biedt voldoende ruimte om via de fraaie stenen trap de kerkzaal binnen te stappen. De entree aan de Hoofdstraatzijde zal zeker behouden blijven. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (4) 18 november 2021
De vloer van de kerk is gemaakt van Belgisch hardsteen. De geschiedenis van een deel van deze vloertegels gaat terug tot 1659, het jaar waarin de kerk weer in gebruik werd genomen nadat zij tachtig jaar een ruïne was geweest. Waarschijnlijk zijn dat de grootste tegels geweest waaronder toen de graven kwamen te liggen. In de loop van de tijd zijn de graven en zerken geruimd en werden andere partijen hardsteen, met een afwijkende maatvoering, gebruikt om de vloer dicht te leggen. Tijdens de restauratie tussen 1954 en 1958 zijn alle tegels uit de kerk verwijderd en opgeslagen. Nadat er in de kerk een betonvloer over de volledige oppervlakte is aangebracht, zijn alle hardsteen tegels weer teruggelegd met een willekeurig legpatroon. Behalve waar de eiken banken kwamen te staan, die vakken kregen een vloer van houten planken. Na verwijdering van de banken zal de houten vloer met onderliggend regelwerk ook weggenomen worden. Deze vakken vullen we weer op met tegels van Belgisch harsteen, zodat de vloer de prachtige uitstraling terugkrijgt van weleer. In de Oude kerk in Maasland hebben ze enkele jaren geleden een identieke ingreep gedaan en het eindresultaat is daar zeer geslaagd. Een mooi vooruitzicht. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (3) 11 november 2021
Afgelopen week is de bouwcommissie van de Domkerk voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze commissie bestaat uit zes personen en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het CvK. Pleun Poot-voorzitter, Elles van Dop, Arie Hoogerbrugge, Bertus van der Stok, Arend van der Stok en Joyce van der Knaap. Het werk van de bouwcommissie is met name gericht op de begeleiding en aansturing van de herinrichting. Zij kijkt ook naar de toe te passen materialen, kleurstelling en afwerking van het interieur. De bouwcommissie zal op specifieke onderdelen niet altijd voldoende technische kennis in huis hebben. In dat geval kan zij advies inwinnen bij derden of gebruik maken van een adviesbureau. Een akoestisch rapport is inmiddels beschikbaar en een verwarmingsadvies is aangevraagd. Deze week is er een proef gedaan met het demonteren van één van de houten banken, waarbij we zeer benieuwd waren hoe de banken in elkaar zijn gezet. Zijn de planken gelijmd, geschroefd of toch alleen gespijkerd. Het blijkt dat de banken vakkundig met verdekte spijkers in elkaar zijn gezet. Het lukte om de planken met beleid netjes los te krijgen. Voor de vrijwilligers straks wel een hele klus hoor. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (2) 7 november 2021
Kortgeleden heeft de Monumentencommissie van Westland de herinrichtingsplannen beoordeeld. Zij hebben daar zeer positief op gereageerd en waren enthousiast over het initiatief om het interieur van de kerkgebouwen aan de eisen van de tijd aan te passen. Omdat de Domkerk een Rijksmonument is, moeten we voor de aanpassingen wel een omgevingsvergunning aanvragen. Dit traject is opgestart en we zijn druk bezig met het invullen van de aanvraagformulieren. De Monumentencommissie vraagt ook om een historische onderbouwing van de aanpassingen aan het interieur, m.a.w. zij wil weten wat de geschiedenis is van deze onderdelen. In feite moeten we daarvoor terug naar de grote restauratie die in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden. In het gemeentearchief in Naaldwijk liggen alle stukken en tekeningen netjes opgeborgen en voor ons is dit een belangrijke bron van informatie. Vanaf begin november willen we al een aantal ‘proefstoelen’ in de Domkerk plaatsen. We nodigen u allen uit om die stoelen eens te proberen waarbij we graag uw mening over het zitcomfort en de vormgeving horen. Daarnaast moeten we ook naar de praktische kant kijken zoals het onderhoud van de stoelen en mogelijkheden om te stapelen. De stoelen zijn genummerd en er ligt een formulier bij om reacties op te noteren. College van Kerkrentmeesters

Herinrichting Domkerk (1) 28 oktober 2021
De kerkenraad heeft op 6 oktober een besluit genomen over de herinrichting van beide kerkgebouwen.
Voor het College van Kerkrentmeesters ligt er voor de komende periode dan ook veel werk in het verschiet.
Gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen en kunnen we steunen op een brede werkgroep en een bouwcommissie. Vanaf deze plaats willen we u regelmatig bijpraten over de voorbereidingen en de voortgang van de werkzaamheden.
De interieuraanpassingen starten we met de Domkerk op maandag 3 januari 2022.
De Domkerk blijft tot die datum volledig beschikbaar voor alle vieringen en activiteiten.
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om ons te helpen bij de diverse werkzaamheden in de kerkzaal.
Toch kunnen we zeker nog mensen gebruiken voor de nodige hand- en spandiensten.
Wie wil of kan ons hierbij helpen? U kunt zich aanmelden via onderstaand contactadres.
De vaste banken in de kerk zullen verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die een schuur of een deel daarvan beschikbaar wil stellen voor opslag. Ongeveer 150 m2 hebben we wel nodig.
Een aantal banken zal voorzichtig uit elkaar gehaald worden omdat we de vrijkomende planken voor de interieurafwerking willen gebruiken. Maar een deel van de houten banken willen we ook verkopen en belangstellenden kunnen zich bij ons melden. De banken zijn vanaf 2 mtr. lengte beschikbaar.
Wie heeft er opslagruimte beschikbaar en wie wil ons bij de werkzaamheden komen helpen?
Reacties graag naar Pleun Poot pootpfam@outlook.com of 06-46155849
Bij voorbaat dank, College van Kerkrentmeesters
 
terug