Profielschets gemeenteProfielschets van de Protestantse gemeente te De Lier     

 

Algemeen

Het dorp De Lier is een dorpskern in het Westland gelegen tussen Den Haag, Delft, Maassluis en Hoek van Holland. Het dorp heeft circa 13.000 inwoners en is sinds 1 januari 2004 opgegaan in de burgerlijke gemeente Westland.
Een belangrijk gedeelte van de bevolking is betrokken bij tuinbouw, handel en transport. Er heerst een tamelijk nuchtere instelling en bepaald geen “van 9 tot 5”-mentaliteit.
Het is in het algemeen dan ook een hardwerkende bevolking, die ook vele contacten onderling heeft en veel voor elkaar over heeft.

Doordat er eind jaren ‘60, in de toen gerealiseerde nieuwbouwwijken, veel mensen uit de Randstad in ons dorp zijn komen wonen is de samenstelling van de bevolking gevarieerder geworden. Deze ‘nieuwkomers’ zijn prima opgegaan in onze gemeente. Ook de laatste jaren komen steeds mensen van buiten De Lier zich hier vestigen. De Lier kent relatief weinig inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit of achtergrond. Er werken wel veel arbeidsmigranten in en om De Lier. Zij vinden hun huisvesting over het algemeen buiten De Lier (Dit laatste is politiek een gevoelig punt. De gezamenlijke diaconieën waaronder die van PKN De Lier hebben de gemeente Westland een brief geschreven waarin opgeroepen wordt mee te werken aan de zgn spreidingswet).

Protestantse gemeente te De Lier
Na een lang en intensief voorbereidingsproces zijn door de ondertekening van de overeenkomst tot vereniging op 6 december 2021 de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente geheel overgegaan in de nieuwe Protestantse gemeente te De Lier (‘de gemeente’).

De samenwerking is goed van start gegaan, hetgeen o.a. blijkt uit het gegeven, dat er van beide kerkgenootschappen vanwege de vereniging geen uit- of overschrijvingen naar andere gemeenten hebben plaatsgevonden. Ook de actie kerkbalans in de jaren 2022 en 2023 gaf geen daling van de toegezegde bijdragen te zien. Hoewel de samenwerking ook na het verenigingsmoment steeds beter verloopt, moet er uiteraard wel rekening mee worden gehouden, dat het enthousiasme voor de vereniging bij diverse gemeenteleden nogal verschillend was en is.

De gemeente telde per 1 januari 2024 ca. 2800 leden en daarnaast nog een aantal meegeregistreerden en vrienden. Voor wat betreft de leeftijdsopbouw van de gemeente wordt verwezen naar bijlage 1.
We zijn één gemeente zonder een officiële indeling in wijkgemeenten. Ook naar het gevoel van (vrijwel) alle gemeenteleden is er sprake van één gemeente.
Uitsluitend met het oog op de pastorale arbeid van de pastores en vrijwilligers is er een verdeling gemaakt in geografische wijken.

We zijn een veelkleurige gemeente met een traditioneel deel en een progressief denkend deel. Zoals in zoveel Protestantse gemeenten zie je ook leden die zich aangetrokken voelen door een meer ‘evangelische’ benadering.  Vanuit alle groepen binnen de gemeente zijn er leden, die zich actief inzetten voor de gemeente.

We willen graag een kerk in beweging zijn, de dialoog zoeken en oprecht geïnteresseerd zijn in de belevingsvormen van de ander, staand midden in de samenleving van nu en voor jong en oud. We verwijzen wat dit betreft naar het Missie- en visiedocument “Dankbaar en dienstbaar”.
Er zijn ook veel activiteiten, die buiten de beide kerkgebouwen plaatsvinden, bijvoorbeeld in de beide verenigingsgebouwen, het jeugdhuis en in het voormalige Snoepwinkeltje, waar iedereen op doordeweekse dagen naar toe kan gaan voor ontmoeting (het Huiskamerproject).
 

Andere kerkgenootschappen in ons dorp

Naast de Protestantse gemeente te De Lier is er binnen het dorp de rooms-katholieke parochie met ca. 3.180 leden; er is voor deze parochie parttime pastorale zorg;
Vanaf 2022 was c.q. is er een steeds intensievere samenwerking met de gemeente De Lier – Maassluis van de NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerken), voorheen de Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
Laatstgenoemde gemeente heeft onlangs besloten om zich in de loop van 2024 geheel op te heffen. 
In De Lier is op 28 januari 2024 de laatste reguliere eredienst binnen dit kerkgenootschap gehouden en in Maassluis op  3 juni 2024. . Diverse leden uit De Lier hebben zich vervolgens aangesloten bij onze gemeente of zijn voornemens dit alsnog te doen.

De eerder vermelde kerkgenootschappen werk(t)en harmonieus samen in de plaatselijke Raad van Kerken. Zo zijn er vieringen in oecumenisch verband  in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, op Aswoensdag, tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Veertigdagentijd, de bradelierviering, de startdienst van het winterwerk. Daarnaast is er een oecumenisch Paasontbijt en is het Huiskamerproject oecumenisch opgezet. Verder is er binnen De Lier constructief contact met netwerken van jong(volwassen) christenen in het Westland en doen we mee in de diensten voor verstandelijk beperkten uit het Westland.

Predikantsplaatsen
Ds. Gerard van Velzen is sinds medio 2015 (full time t/m 30 juni 2024) predikant in onze gemeente en draagt de pastorale zorg voor gemeenteleden in wijk I. Hij gaat met ingang van 1 juli 2024 met vervroegd emeritaat en deze wijk zal dus vanaf die datum vacant zijn.
Ds. Lennart van Berkel is sinds medio 2019 predikant (fulltime) in onze gemeente en draagt de pastorale zorg voor gemeenteleden in wijk II.
De heer Gertjan Pellikaan is sinds medio 2019 (voor 30 uur) als kerkelijk werker aan de gemeente verbonden en draagt de pastorale zorg voor gemeenteleden in wijk III.
De heer Hans Paauwe is op 7 april 2024 bevestigd als ouderling-kerkelijk werker en draagt als ouderenpastor (voor 18 uur) de pastorale zorg voor de ouderen in de gemeente. Hij is in alle wijken actief en wel bij die pastorale eenheden, waarvan het oudste gezinslid 85 jaar of ouder is alsmede voor alle protestantse bewoners van de Triangel (zorginstelling), en de senioren/zorgwoningen in de Ruyterhof en de Oranjeflat.

De pastores werken collegiaal en intensief samen in de pastorale zorg voor en opbouw van de gemeente.
 

Kerkdiensten

De gemeente komt zowel op zondagmorgen als op zondagavond samen in de Domkerk of Vredekerk. Beide kerkgebouwen zijn in 2022/2023 intern gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. (Bij de vereniging is afgesproken dat beide kerkgebouwen nog tenminste gedurende 10 jaren na dat tijdstip als zodanig zullen worden gebruikt.)

Wat betreft het kerkbezoek kan vermeld worden dat een morgendienst wordt bezocht door gemiddeld ca. 250 kerkgangers en een reguliere avonddienst door  25 tot 35 kerkgangers. Bij  speciale avonddiensten  zijn  echter beduidend meer kerkgangers.  
Er zijn weinig gemeenteleden, die twee keer op een zondag een eredienst bijwonen. Veel bezoekers van de avonddiensten kiezen – om zeer uiteenlopende redenen - op die zondag bewust voor de avonddienst.

Er zijn verder diverse aansluitingen voor de kerkradio en er wordt veel gebruik gemaakt van de beam- en streamuitzendingen (+/- 150 ‘apparaten’ per eredienst en nog +/- 300 bezoekers in de week die volgt).

In De Lier heeft het gebruik van de NBV21-vertaling de voorkeur; maar desgewenst kan ook een andere vertaling worden gebruikt.

Vanaf december 2013 zingen we uit het nieuwe liedboek; daarnaast kan er ook uit andere liedboeken worden gezongen, zoals Hemelhoog of de Evangelische liedbundel, maar ook liederen uit Opwekking of van Sela worden gebruikt.

Er is wekelijks kindernevendienst. In de morgendiensten wordt als regel de schriftlezing gekozen volgens het leesrooster van “BijbelBasics” dat ook in de kindernevendienst wordt gebruikt.
Het is gebruikelijk, dat de predikant op enigerlei wijze aandacht schenkt aan de kinderen voordat zij naar de kindernevendienst gaan. De kinderen komen aan het einde van de kerkdienst in de kerkruimte terug.  Tijdens de meeste erediensten gaan er gemiddeld ongeveer 5 kinderen naar de nevendienst.

Heilige Doop
De bediening van de Heilige Doop wordt op aanvraag bediend. De pastor heeft een gesprek met de doopouders en bereid de doopdienst in overleg met de doopouders voor.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt op de avond van Witte Donderdag en de morgen van Goede Vrijdag alsmede op 4 zondagen per jaar (zowel tijdens de morgen- als tijdens de avonddiensten) gevierd.
Bovendien is er op die zondagen en op Goede Vrijdag een viering tijdens een kerkdienst in verenigingsgebouw ’t Centrum en/of in verpleeghuis de Triangel. Hiervan wordt voornamelijk gebruik gemaakt door leden die minder mobiel zijn.
Er is desgewenst ook de gelegenheid om thuis - met gebruikmaking van de uitzending - het Heilig Avondmaal te vieren.

Doopleden zijn ook welkom aan de viering van aan het Heilig Avondmaal.
In het najaar wordt er aan kinderen vanaf ca. 7 jaar, voorafgaande aan deelname, de mogelijkheid geboden een korte catechese te volgen. Vervolgens worden deze kinderen  bij de eerstvolgende viering van het Heilig Avondmaal welkom geheten.

Huwelijk/andere levensverbintenissen
Naast de (in)zegening van een huwelijk kunnen ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend,  met dien verstande dat tenminste één van de eerder vermelde twee personen lid is van - dan wel betrokken is  bij – onze gemeente.
 

Bijzonderheden ochtenddiensten

Enkele keren per jaar worden er in de Domkerk of Vredekerk op een doordeweekse dag een kerk- en schooldienst gehouden, die telkens wordt voorbereid in samenwerking met één van de drie protestants-christelijke basisscholen.
Ook is er jaarlijks een kerkdienst, waarbij de kinderen van de oudste groep afscheid nemen van de kindernevendienst. Verder is er een kerstmusical op Kerstavond.

Next Generation-diensten
Tevens wordt er vanaf 2023 tien keer per jaar om ca. 11.30 uur een zgn. Next Generation-dienst gehouden. Deze diensten hebben v.w.b. de vorm een open karakter. Deze vorm is vrij, maar gebed, zang, bijbeluitleg en afsluitende maaltijd zijn wel vaste onderdelen.

Cantorij
Er is een cantorij, die enkele keren per jaar medewerking verleent aan de eredienst.

Bijzonderheden avonddiensten
Daarnaast worden er op zondagavond – volgens een bepaald schema - ook zangdiensten en themavieringen gehouden.

 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat vanaf Pinksteren 2024 uit:
2  predikanten;
2  kerkelijk werkers, waarvan 1 in tijdelijke dienst;
8  pastorale ouderlingen;
2  ouderlingen met de taak van de pastorale zorg voor ouderen;
1  ouderling met de taak van NEXT Generation activiteiten;
2  jeugdouderlingen;
2  ouderlingen  met de taak van scriba;
3  ouderlingen-kerkrentmeester;
4  diakenen.

Gertjan Pellikaan is in 2019 in bediening gesteld en vanaf dat moment als adviseur aan de kerkenraad verbonden. Hans Paauwe is op 7 april 2024 als ouderling-kerkelijk werker bevestigd en als zodanig ook lid van de kerkenraad geworden.

De functie van ouderling met als taak het voorzitterschap van de kerkenraad is momenteel vacant en wordt waargenomen door één van de pastorale ouderlingen.

De kerkenraad komt normaliter 7 keer per jaar in vergadering bijeen. Het moderamen bereidt in haar bijeenkomsten de kerkenraadsvergaderingen voor.
 

Pastoraat

Voor het pastoraat is er een pastoraal team, bestaande uit de vier pastores en enkele pastorale ouderlingen.
Verder is er een team van wijkcontactpersonen, die de contacten met de gemeenteleden – met name in situaties van lief en leed - in de desbetreffende wijk onderhouden.

Gezien de extra pastorale zorg die de bewoners van een seniorenflat, aanleunwoningen en een verzorgingshuis vragen, zijn hiervoor ouderlingen met een bepaalde opdracht benoemd. Deze ouderlingen streven naar een hogere bezoekfrequentie dan in de andere wijken. Zij worden ondersteund door meerdere wijkcontactpersonen.

Daarnaast is er een grote P.O.A. (=Protestants Ouderen Aandachtspastoraat en Activiteiten) die het regelmatig bezoek aan gemeenteleden met een leeftijd van 85 jaar en ouder regelt. Daarnaast organiseert het P.O.A ook één keer per maand de verjaarsvisite en één keer per jaar de zogenaamde “Druivenmiddag”.

Het contact met gemeenteleden die in verpleeghuizen buiten de gemeente zijn opgenomen, wordt in stand gehouden door de pastores, met in sommige tehuizen ondersteuning van speciaal daartoe bereidwillige personen.

Veel andere vrijwilligers zijn ook op allerlei terreinen actief binnen de gemeente.

 

Jeugdwerk

De jeugdouderlingen coördineren het jeugdwerk binnen het zogenaamde JAT (=Jeugd Advies Team). Dit omvat met name:
  1. Kindernevendienst. Er staan ca 30 kinderen ingeschreven voor de kindernevendienst en in wisselende samenstelling bezoeken gemiddeld ongeveer 5 kinderen wekelijks de nevendienst. Er is een groep enthousiaste leiding. Op de eerste zondag is er kindernevendienst XL waarbij meestal meer kinderen meedoen.
  2. Jeugdkerk. Eénmaal per maand, tijdens de morgendienst, komen circa 10 jongeren uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs bij elkaar.
  3. Daarnaast wordt er twee keer per jaar Kliederkerk georganiseerd, is er een Vakantiebijbelweek in de herfstvakantie en een slotactiviteit en overstapdienst voor de kinderen uit groep 8.
Op tien zondagen per jaar wordt er om ca. 11.30 uur een Next Generation-dienst gehouden. Diverse activiteiten van het jeugdwerk vinden plaats in het jeugdhuis “de Vlieger”, aan de Hoofdstraat 102.
 

College van Diakenen

Het College van Diakenen bestaat uit 4 diakenen en 2 diaconaal rentmeesters. Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden, die een helpende hand bieden bij de vele diaconale taken, die worden uitgevoerd.
De diaconie houdt zich – naast haar speciale taak in de kerkdiensten – met name  bezig met de hulpverlening aan de naasten in de ruimste zin van het woord en is vertegenwoordigd in diverse plaatselijke en regionale commissies.  De diaconie heeft daartoe onlangs een beleidsplan opgesteld.
 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderlingen-kerkrentmeesters en 9 kerkrentmeesters. Dit college draagt o.a.  zorg voor de geldwerving voor de gemeente, zoals met name het uitvoeren van de actie kerkbalans en het jaarlijks houden van een bazaar of kerkenveiling.
Dankzij vele vrijgevige gemeenteleden en een goed financieel beheer - zowel van de beide kerkelijke gemeenten tot het moment van de vereniging als vervolgens ook gezamenlijk daarna - is er sprake van een goede financiële positie van de verenigde gemeente.
Naast de andere kerkordelijke taken beheert het college van kerkrentmeesters de beide kerkgebouwen, drie pastorieën, twee aantrekkelijke verenigingsgebouwen (’t Centrum en de Rank) en het jeugdhuis “De Vlieger”.
 

Gesprekskringen

Er zijn bijbelstudiekringen evenals diverse gesprekskringen (9) zowel voor jongeren, de tussengeneratie als voor ouderen.  Deze  groepen en enkele van de gesprekskringen worden geleid door de pastores.

Bezinning en Inspiratie
Er is een taakgroep “Bezinning en Inspiratie”, die jaarlijks – in een aantal gevallen ook in Westlands verband - 4 thema-avonden organiseert.

Informatievoorziening
Er is een communicatiewerkgroep, die de kerkenraad adviseert en begeleid op het gebied van zowel de interne als de externe communicatie. Zo is er een wekelijks geactualiseerde website www.pkndelier.nl en kan men ook de app.chrch raadplegen voor actuele informatie. Tevens wordt er – behoudens in de zomervakantie – wekelijks een zondagsbrief uitgereikt aan de kerkgangers.
Ook is er ongeveer iedere zeven weken een uitgave van de Ramshoorn, het informatieblad van de gemeente. Daarnaast heeft een deel van de veelal oudere gemeenteleden ook een abonnement op het weekblad Samen, waarin kerkelijk nieuws van de gemeente en van diverse omringende gemeenten wordt vermeld.
 

Ledenadministratie
De ledenadministratie is geautomatiseerd volgens het LRP (Landelijke Registratie Protestantse kerk) en wordt beheerd door een twee administrateurs. Iedere pastor beschikt over het lokale systeem van de gehele gemeente.


Beleid 
De kerkenraad werkt vanaf het verenigingsmoment met het daartoe opgestelde beleidsplan, dat later op diverse punten is gewijzigd en aangevuld met het plan “Dankbaar en Dienstbaar 2025 – 2030.


Groene Kerk
We zijn als “Groene kerk” actief aan de slag gegaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Het helpt ons om duurzamer en groener te worden,
hetgeen ook landelijk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Kerk naar buiten
Er is geruime tijd een gesprekgroep actief, die het thema “Kerk naar buiten” uitwerkt.  We streven er beslist naar om kerk te zijn voor het gehele dorp en dus ook contacten te onderhouden met dorpsgenoten, die geen lid zijn van een kerkgenootschap dan wel elders lid zijn van een gemeente of parochie.
                                             =================================

Bijlage 1    Gemeenteopbouw Protestantse gemeente De Lier qua ledenaantal en leeftijden


ledenopbouw naar leeftijd                                                                   
               overzicht per maart 2023
leeftijd Alle leden* leden Verschil
0-9 239 189 50
10-19 292 242 50
20-29 268 239 29
30-39 212 189 23
40-49 413 333 80
50-59 502 429 73
60-69 412 385 27
70-79 538 519 19
80-89 296 289 7
90+ 51 48 3
  3223 2862 361

* incl. meegeregistreerden en vrienden     
terug