zondag 23 juni 2024 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Renske Slot-de Haan, Maasland
Tekst(en): Psalm 116: 5-14 & Johannes 21: 1-14
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Wim Loef

Koster: Martin Varekamp
Bijbellezer: Truus vd Lee
Collecte: 1. Kerk in Actie: Libanon, training in thuiszorg biedt werk en hoop, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Lied 91a: 1 + 2
 • Stil moment
 • Bemoediging en groet
 • Lied 91a: 3
 • Gebed
 • Lezen: Psalm 116: 5-14
5  De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
6 de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.

7  Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER heeft naar je omgezien.
8  Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

9  Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
10  Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’

11  Al te snel dacht ik:
Geen mens die zijn woord houdt.
12 Hoe kan ik de HEER vergoeden
wat Hij voor mij heeft gedaan?

13 Ik zal de beker van bevrijding heffen,
de naam aanroepen van de HEER
14 en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk.
 • Lied 316: 1 + 4
 • Lezen : Johannes 21: 1-14
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2  Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3  Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4  Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5  Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7  De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13  Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. 14  Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan.
 • Lied 221: 1 + 3
 • Verkondiging
 • Lied 344
 • Gebeden
 • Collecte
 • Lied 150a
 • Zegen

Toelichting collecte
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug