zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Afscheid ds. Gerard van Velzen
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): 2 KorintiĆ«rs 11: 30-12: 4 & 2 KorintiĆ«rs 12: 5-10
Ouderling(en): Peter Luijendijk
Organist: Jobje Versteeg-Zuur & Wim Loef

Koster: Martin Varekamp
Beamer: Edwin Bongaards
Streamer: Samuel Pellikaan
Koor: Chr. Gem. Zangver. Con Amore o.l.v.Marcel van Duyvenvoorde
Soliste: Mezzosopraan Annemarie Verburg
Bijbellezer: Lydia Lijster-Wilmer
Collecte: 1. Kerk in Actie: Libanon, training in thuiszorg biedt werk en hoop, 2 de kerk.
Na de dienst: koffie & thee
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: Het voorbeeld van de tien meisjes. Matteüs 25: 1-13

Orde van dienst:

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Intochtspsalm 116: 1 + 3 + 8
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Koor: Come, o Jesus, Come to Me (arr. Cherubini)
 • Het goede leven: Deuternomium 30: 11-20 (NBV)
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12  Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.
15  Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God,  zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. 19  Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20  door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
 • Lied 310: 1 + 3 + 5
 • Gebed
 • Hij is de Rots, Elly & Rikkert
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 11: 30-12: 4 (NBV)
30Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid. 31De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. 32Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen; 33ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. 1Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. 2Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.
 • Koor: Amazing Grace (arr. Jay Althouse)
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 5-10 (NBV)
5Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. 6En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
 • Lied 905: 1 + 3 + 4
 • Verkondiging
 • Solo: Erbarme Dich, mein Gott (uit de Matthäus Passion, J.S. Bach), door mezzosopraan Annemarie Verburg, onder orgelbegeleiding
 • Pastoralia
 • Dankgebed en voorbeden
 • Kinderen komen terug in de kerk
 • Overige mededelingen
 • Inzameling van de gaven:
 • Tijdens de inzameling van de gaven willen we luisteren naar vierhandig orgelspel van Jobje Versteeg-Zuur en Wim Loef: Variations in C Major (Flute Quartet)  W.A. Mozart (1756-1791), transcriptie: J. van Oortmerssen.
 • Afscheid van een dienaar des Woords bij emeritaat, door ds. Lennart van Berkel
          Wij laten u gaan en zeggen u dank
          voor de overtuiging, de inzet en de liefde
          waarmee u tot hiertoe
          uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld.
          Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig
          de kerk zult blijven dienen
          met de u geschonken gaven van hoofd en hart.
 • Slotlied 425
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Toelichting collecte
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.


 

terug