zondag 26 mei 2024 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Romeinen 8: 1-11 & Romeinen 8: 12-17
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Henri Sneller

Koster: Cees Vermeer
Collecte: 1. Kerk in Actie: Bangladesh, gemeente opbouw voor dorpskerken, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied 283: 1 + 2 + 3 + 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 27: 1 + 2
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied 704: 1 + 3
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-11
Lied 902: 1 + 2
Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17
Lied 902: 3 + 6
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 84: 4 + 6
Pastoralia
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 263: 1 + 2 + 3
Zegen
Uitleidend orgelspel

Toelichting collecte
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten die eigen gemeenschap. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug