zondag 26 mei 2024 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): Johannes 3: 1-16 & Romeinen 8: 12-17
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Christian Hutter

Beamer: Edwin Bongaards
Streaming: Samuel Pellikaan
Bijbellezer: Karin Stolk-Jansen
Collecte: 1. Kerk in Actie: Bangladesh, gemeente opbouw voor dorpskerken , 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: David en Saul. 1 Samuel 18: 6-16, 19: 1-18

   
Orde van dienst:
Thema:
Als herboren
Orgelspel
Voor de dienst lied 848
1. Al wat een mens te kennen zoekt
    aan waarheid en aan zin:
    het ligt verhuld in uw geheim
    dat eind is en begin.

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
    geen oor heeft het gehoord;
    het wordt ternauwernood vermoed
    en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,     
    van harte, met verstand –
    doet Gij uw wereld ondergaan
    als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
    Heer, geef ons denken moed;
    leer ons te luisteren naar de Geest
    die doven horen doet.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
    aan de drie-ene macht:
    geheim dat aan de oorsprong staat     
    en in het eind ons wacht.  
Lied 686
1. De Geest des Heren heeft
    een nieuw begin gemaakt,
    in al wat groeit en leeft
    zijn adem uitgezaaid.
    De Geest van God bezielt
    wie koud zijn en versteend
    herbouwt wat is vernield
    maakt één wat is verdeeld. 

2. Wij zijn in Hem gedoopt
    Hij zalft ons met zijn vuur.
    Hij is een bron van hoop
    in alle dorst en duur.
    Wie weet vanwaar Hij komt
    wie wordt zijn licht gewaar?     
    Hij opent ons de mond
    en schenkt ons aan elkaar.    
3. De Geest die ons bewoont
    verzucht en smeekt naar God     
    dat Hij ons in de Zoon
    doet opstaan uit de dood.
    Opdat ons leven nooit
    in weer en wind bezwijkt,
    kom Schepper Geest, voltooi
    wat Gij begonnen zijt.
Welkom
Intochtspsalm 66: 1 + 3
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
    Gods glorierijke naam ter eer.
    Laat van alom Hem lof ontvangen.
    Geducht zijn uwe daden, Heer.
    Uw tegenstanders, diep gebogen,
    aanvaarden veinzend uw beleid.
    Heel de aarde moet uw naam verhogen,   
    psalmzingen uwe majesteit.
3. Doe onze God uw loflied horen,
    gij volken, zing alom op aard,
    loof Hem door wie wij zijn herboren,
    die ons voor wankelen heeft bewaard.    
    Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
    zoals men erts tot zilver smelt.
    Gij die ons, aan het vuur ontheven,
    gelouterd voor uw ogen stelt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 217: 3 + 4 + 5
3. Door U geschapen om uit U te leven;
    hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
    land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,    
    oorsprong en toekomst.

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
    ons doen en laten zuiveren en dragen,
    dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
    in onze wereld.
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
    dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,    
    zijn Geest geleide ons en onze aarde
    naar de voltooiing

Kyriëgebed

Lied 632
1. Dit is de dag die de Heer heeft
    gemaakt en gegeven.
    Laat ons Hem loven en danken,
    verheugd dat wij leven.
    Diep in de nacht
    heeft Hij verlossing gebracht,
    heeft Hij ons licht aangeheven.

2. Waren wij dood door de zonde,
    verminkt en verloren,
    doven van harte,
    verhard om zijn woord niet te horen,    
    Hij is zo groot,
    Hij overmande de dood.
    Wij zijn in Jezus herboren.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur,    
    als een stem in ons midden.
    Dat wij van harte
    elkander verstaan en beminnen
    en zo voortaan
    eren uw heilige naam
    en U in waarheid aanbidden.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3: 1-16
1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Lied 353
1. Nu heeft het oude leven afgedaan!
    Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
    want grote dingen heeft de Heer gedaan:
    wij zijn als kinderen van God herboren.

2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht    
    die werd begraven in de dood des Heren,
    die opstond tot het leven in zijn kracht
    om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
3. Water en Geest verwekten door de doop
    een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
    Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
    mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8: 12-17
12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. 13Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.
Evangelische liedbundel 376
1. Abba, Vader, U alleen,
    U behoor ik toe.
    U alleen doorgrondt mijn hart, 
    U behoort het toe.
    Laat mijn hart steeds vurig zijn,    
    U laat nooit alleen.  
    Abba, Vader, U alleen, 
    U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn
    slechts voor U alleen,
    Dat mijn wil voor eeuwig zij
    d'uwe en anders geen.
    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
    Laat mij nimmer gaan.   
    Abba, Vader, laat mij zijn
    slechts van U alleen.
Verkondiging
Lied 315: 1 + 2
1. Heb dank, o God van alle leven,
    die zijt alleen Uzelf bekend,
    dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
    uw licht en liefde ons toegewend.
    Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
    nu wijkt uw troost niet meer van de aard,    
    en wat voor wijzen bleef verborgen
    werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
    en ver van U verzworven is,
    Gij noemt zijn naam, hij is herboren,   
    vernieuwd door uw getuigenis.
    Uw woord, dat spreekt in alle talen,
    heeft uit het graf ons opgericht,
    doet ons in vrijheid ademhalen
    en leven voor uw aangezicht.
Afkondigingen / mededelingen
Gedenken

Lied: Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
 
Refrein:    


 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
 tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.   

Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan den Heer,
tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên. (refrein)

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 704: 2 + 3
2. Die eeuwig rijke God
    moge ons reeds in dit leven    
    een vrij en vrolijk hart
    en milde vrede geven.
    Die uit genade ons
    behoudt te allen tijd,
    is hier en overal
    een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
    die troont in ’t licht daarboven.
    Hem, Vader, Zoon en Geest
    moet heel de schepping loven.   
    Van Hem, de ene Heer,
    gaf het verleden blijk,
    het heden zingt zijn eer,
    de toekomst is zijn rijk.
Zending en Zegen
Gezongen amen


Toelichting collecte
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten die eigen gemeenschap. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug