woensdag 1 november 2023 om 19.30 uur

Dankdag voor gewas & arbeid
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Matteüs 20: 1-16 & Hebreeën 12: 26-29
Ouderling(en): Peter Luyendijk
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streamer: Peter de Rijcke
Collecte: 1. Voedselbank, 2 de kerk
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 67: 1
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied 67: 3
Lied 718: 1 + 2 + 3 + 4
Gebed
Bijbellezing 1: Matteüs 20: 1-16

1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.  2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard.  3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan,  4 zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren.  6 Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?"  7 "Niemand heeft ons ingehuurd," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."
8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten."  9 En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.  10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie.
11  Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:  12 "Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden."  13 Hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?  14 Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou.  15  Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?"
16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Lied 991: 1 + 2 + 6 + 8
Bijbellezing 2: Hebreeën 12: 26-29

26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft Hij deze belofte gedaan: "Nog eenmaal zal Ik de aarde doen beven, en niet alleen de aarde maar ook de hemel."  27 Met dat 'nog eenmaal' wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.  28 Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen; zo kunnen we God dienen zoals het Hem behaagt, met eerbied en ontzag.  29 Onze God is een verterend vuur!
Evangelische Liedbundel 58: 1 + 2
Overdenking

Lied 146c: 1 + 4
Lied 340b
Gebed
Collecteaankondiging
Slotlied 704: 1 + 2
Zegen
Lied 704: 3Toelichting collecte

Voedselbank Westland is met nog 170 andere voedselbanken lid Voedselbanken Nederland. Net als alle andere leden zijn we een vrijwilligersorganisatie die directe voedselhulp biedt aan mensen die het (tijdelijk) financieel niet redden. Tegelijk proberen we verspilling van goed voedsel tegen te gaan. Momenteel delen wij wekelijks voedselpakketten uit aan zo'n Westlandse 200 gezinnen, dat zijn ongeveer 600 monden. Mogen wij op uw steun rekenen?


 

terug