zondag 5 maart 2023 om 09:30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): Exodus 14: 10-16 en 21-22 & Marcus 4: 35-41
Ouderling(en): Karin Poot-Boekestijn
Organist: Leo Bouma

Na de dienst: koffie drinken
Beamer: Edwin Bongaards
Streamer: Peter de Rijcke
Bijbellezer: Karin Stolk-Jansen
Collecte: 1. Kerk in actie voorjaarszending: Samen bijbellezen, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst XL
Onderwerp: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? Marcus 4: 35-41

   
Orde van dienst:
Orgelspel
Lied: Door de wind, door de regen
Welkom
Kindermoment

Uitleg en Projectverbeelding | Wie? Wat? Waar? Op zoek naar wie Jezus is
'Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?'
Projectlied: Wie zeg jij dat Ik ben?
1. Wie zeg jij dat Ik ben,
    Een mens, een profeet,
    Timmerman of Koning,
    Die echte vrede geeft?

2. Wie zeg jij dat Ik ben,
    Hoor je wat Ik zeg?
    In de naam van mijn Vader,  
    Wijs Ik jou de weg.

Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?
Refrein: 
   U bent de levende Heer,
   Sterker dan de wind,
   Vergeeft onze zonden,
   En roept ieder kind.
   Het levende brood,
   Genoeg voor iedereen,
   U blijft met ons meegaan,  
   Staat altijd om ons heen.

Intochtspsalm 107: 1 + 4
1. Gods goedheid houdt ons staande / zolang de wereld staat!
    Houd dan de lofzang gaande / voor God die leven laat.
    Al wie door Hem bevrijd / uit ongastvrije streken,
    naar huis wordt heengeleid, / zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor de Here / zijn goedertierenheid
    toezingen en vereren / de God die ons bevrijdt.
    Want wie zijn hulp verlangt, / Hem aanroept in gebeden,
    verlost Hij uit de angst / en leidt Hij tot de vrede.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 210: 1 + 2
1. God van hemel, zee en aarde / Vader, Zoon en heil'ge Geest,
    die ons deze nacht bewaarde, / onze wachter zijt geweest,
    houd ons onder uw gezag, / ook in deze nieuwe dag.

2. Neem mijn dank aan, deze morgen, / dat Gij alle dagen weer
    al mijn angsten, al mijn zorgen / met mij delen wilt, o Heer.
    Nooit ben ik geheel alleen: / Gij zijt altijd om mij heen.
Kyriëgebed
Lied 362: 2 + 3
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, / die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
    die ons uit angst en doem heeft weggetild / en ons tot hier op handen heeft gedragen;
    Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – / vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd. / Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
    Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, / uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
    Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – / dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 14: 10-16 en 21-22
Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ 15De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. 16Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land.
(…)
21Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur.
Lied 352: 1 + 3
1. Jezus, meester aller dingen,
    Woord van God van den beginne,   
    in het lot der stervelingen
    brengt Gij tekenen tot stand.
3. Mozes heeft behoud gevonden,   
    Farao ging diep ten onder,
    Gij doet wonder boven wonder,
    draag ons naar de overkant.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4: 35-41
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’
Lied 352: 2 + 7
2. Gij weerstaat de boze machten,    
    storm en ontij, donkere nachten
    en ’t gevaar dat wij niet achten:
    richt U op en strek uw hand!
7. Zend uw adem, wend de steven,   
    dat uw schepelingen leven
    door uw goede Geest gedreven
    met het loflied in de mond!
Verkondiging
Meditatieve stilte
Lied: I am a child of God
Dienst van de gebeden
Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven 
Slotlied 939: 1 + 3
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, / stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
    Door golven heen, door storm en nacht / leidt mij uw hand. U blijft nabij.
    Uw vrede diep, uw liefde groot / verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
    Mijn vaste rots, mijn fundament, / U bent de grond waarop ik sta.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht / leef ik in U, en U in mij.
    Geen boze macht, geen kwaad gerucht, / niets is er dat mij van U scheidt.
    Want U regeert, U overwint, / U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
    Totdat U komt, mij roept voorgoed, / bent U het doel van mijn bestaan.
Zending en Zegen


Palestina - Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 78 RABO 0336 2043 37 t.n.v. diaconie PG De Lier collecte Palestina of doneer via de QR code. Hartelijk dank voor uw gift!
Lees meer op Collecte Kerk in Actie 2023 - Zending (Palestina, 40dagentijd) | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 
  

terug