zondag 5 februari 2023 om 09.30 uur

Zondag van het werelddiaconaat, doopdienst
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Yvonne Lindhout-vd Berg
Organist: Leo Bouma

de Heilige doop wordt bedient aan: Juul Dirkje Voogt
Beamer: Edwin Bongaards
Streaming: Herman Kassenberg
Bijbellezer: Carel van Wensen
Collecte: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Pakistan 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Onderwerp: God vertelt zijn naam aan Mozes. Exodus 3: 1-15

   
Orde van dienst:
Lied voor de dienst: Doop (Sela)
Welkom
Lied 218: 1 + 2 + 4 + 5
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,    
    dank U voor elke nieuwe dag.
    Dank U dat ik met al mijn zorgen
    bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,
    dank U voor sterren, maan en zon.     
    Dank U dat U ons wilt bewaren,
    kracht en levensbron.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
    altijd ziet U naar mensen om.
    Dank U voor vrienden en voor vreemden
    die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
    al wat ik zien en horen kan.
    Dank U – o God, ik wil U danken
    dat ik danken kan.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Evangelische liedbundel 382a
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
    waar U bent zal de nacht verdwijnen.
    Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
    Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
    Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw 
heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het 
licht overwint.
2. Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
    Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
    Door het bloed mag ik U toebehoren.
    Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
    Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)

3. Staan wij oog in oog met U, Heer,
    daalt uw stralende licht op ons neer,
    zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
    U volmaakt wie volkomen zich geven.
    Schijn in mij, schijn door mij! (refrein)


 
Gebed
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Dopeling wordt binnengebracht
Opwekking Kids 77 
     God kent jou / vanaf het begin,
helemaal van buiten / en van binnenin.
Hij kent al je vreugde / en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen / die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is? / Bij Jezus voel je je vrij    
om helemaal jezelf te zijn, / want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou, / ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou / vanaf het begin,
helemaal van buiten / en van binnenin.
Hij kent al je vreugde / en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen / die een ander niet ziet.
Presentatie
Voorganger:  


 
Mag ik de doopouders vragen te gaan staan en hier op het podium plaats te nemen
Jan en Marjolein Voogt, hebben de wens uitgesproken hun kind ten doop te houden.
Welke namen hebben jullie aan je kind gegeven, waarmee het zich gekend mag weten bij God en bij mensen?
Doopouders:  Juul Dirkje
Voorganger: 
 
Moge deze namen gegraveerd zijn in de handpalm van onze God en geschreven in zijn boek van het leven.
Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu: 
Jan en Marjolein Voogt,
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Jan en Marjolein Voogt:
Ja
Onderwijzing
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 
Lied 344
  1. Wij geloven één voor één en ook samen:
    de Heer is God en anders geen. Amen, amen.   

2. Wij geloven in de naam Jezus Christus,
    gestorven en weer opgestaan. Halleluja!

3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
    de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede
Doopgebed
Doopvragen
Voorganger:  
 
Vraag de grote zus en broer naar voren om het doopvont te vullen.
Alle kinderen mogen rondom de doopvont gaan zitten
   Jan en Marjolein,
zijn jullie bereid Juul te ontvangen als een kind van God en jullie geloof te laten sterken door haar aanwezigheid in jullie leven?
En beloven jullie Juul in woord en daad voor te gaan op de weg die is gebaand door Christus onze Heer en haar te onderwijzen in de Bijbel?
Jan: Ja, dat beloof ik
Marjolein: Ja, dat beloof ik
Bediening van de Doop
Zegenbede en handoplegging:
Voorganger: 


 
Juul Dirkje Voogt
U komt de heerlijkheid toe,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
nu en in eeuwigheid.
Gemeente: Amen
Gedicht (door Marjolein)
Geroepen om te zingen 79: 1 + 4
1. Verbonden met vader en moeder,
    natuurlijk het meest met die twee, 
    maar ook met de andere mensen,
    vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.   
4. Nu mag, je gaan leven met mensen,
    verbonden in liefde en trouw,
    omdat zij vandaag bij dit dopen
    Gods Naam leggen naast die van jou. 

Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij bent gedoopt in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gedicht
Antwoord gemeente
Voorganger: 
 
Zo zijn de namen van Juul Dirkje Voogt                
nu verenigd met de Naam van de Heer onze God.
  Gemeente, draag Juul in jullie gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Gemeente:

 
Welkom, kind van God,
welkom in de Kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Ophangen van de druppel
Kaars aansteken / doopkaars
Cadeaus namens de gemeente
Lied 791: 1 + 2 + 3
1. Liefde, eenmaal uitgesproken
    als uw woord van het begin,
    liefde, wil ons overkomen
    als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,    
    vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
    alles overwinnend wapen,
   laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
    waarmee Gij U kennen laat.
    Liefde vraagt om ja en amen,
    ziel en zinnen metterdaad.
Kindermoment
Schriftlezing – Exodus 3: 1-15 (vader Jan Voogt)
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15 Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
Lied 319: 1 + 2 + 7
1. Alles wat er staat geschreven,
    Heer, doe ons verstaan,
    want uw woorden zijn ons leven,  
    spreek ons aan!

2. Mozes heeft het vuur zien branden
    en hij werd uw knecht,
    laat ons voortgaan aan zijn hand en
    wijs de weg.
7. Gij gaat onze aard’ te boven,    
    zend uw adem neer,
    heel de aarde moet U loven
    meer en meer.
Overdenking / uitleg
Opwekking 488
 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,   
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde       

Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde.
DIENST VAN DE GEBEDEN
Pastorale mededelingen
Gedenken
Evangelische liedbundel 191
1. Veilig in Jezus' armen, / veilig aan Jezus' hart,
    dáár in Zijn teer erbarmen, / dáár rust mijn ziel van smart.
    Hoor, 't is het lied der eng'len, / zingend van liefd' en vreê,
    ruisend uit 's hemels zalen, / over de glazen zee.
    Veilig in Jezus' armen, / veilig aan Jezus' hart;
    dáár in Zijn teer erbarmen, / daar rust mijn ziel van smart.
Dankgebed / Voorbeden / Stilte
Onzevader
Overige mededelingen
Slotlied – Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.     
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan,   
hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Zegen

Collecten
Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Pakistan
Kerkrentmeesters


 

Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift via de QR code over of NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. PG De Lier o.v.v. Werelddiaconaat werkgelegenheid Pakistan.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
 

terug