zondag 23 januari 2022 om 09.30 uur

Afscheid ambtsdragers
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan & ds. Geke de Haan
Tekst(en): Genesis 9: 8-17 & Johannes 1: 43-51
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Wim de Vos
Streaming: Marco Stolze
Collecte: 1. KIA NL missionair werk, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Aanmelden voor de kerkdienst
Voor de morgendienst kunnen we maximaal 50 bezoekers verwelkomen. Wanneer u aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan vooraf aan door een mail te sturen naar aanmeldenkerkdienst@pkndelier.nl (graag vóór vrijdagavond 19.00 uur). U vermeldt daarbij uw naam en telefoonnummer en het aantal mensen waarvoor u zich aanmeldt. 
Voor wie zich niet via internet kan opgeven en toch de dienst wil bijwonen, kan daarvoor telefonisch terecht bij Wim Lagerweij   0174-515 753. Alleen wie zich hebben aangemeld én daarvan een bevestiging hebben ontvangen, kunnen de betreffende dienst bijwonen.
Volg de richtlijnen die ons vanuit de overheid worden aangereikt omtrent het al dan niet thuis blijven. Bij het bezoeken van de kerkdienst wordt u geacht zich te houden aan de richtlijnen die daar gelden: het houden van anderhalve meter afstand; bij het betreden en verlaten van de kerk - of tussentijds verplaatsen in de kerk - een mondkapje dragen (na het plaatsnemen in de banken mag het mondkapje afgedaan worden); het opvolgen van de aanwijzingen door de gastdames en -heren.
We hopen zo, rekening houdend met elkaar, op een veilige wijze de vreugde van de kerkgang te mogen proeven.

Orde van dienst:

 • Fotopresentatie werkzaamheden verbouwing interieur Domkerk
 • Intochtslied - Opwekking 770
 • Welkom & mededelingen
 •  Aanvangslied - Psalm 84: 1 + 4
 • Stil gebed & bemoediging & groet
 • Psalm 84: 6
 • Leefregel: 1 Thessalonicenzen 5:15-24 uit de NBV21
15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en heb geen minachting voor profetieën. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. 23 Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.
 • Gebed
 • Lied 304: 1 + 2 + 3
 • Kindermoment
 • Lied: Grenstaal 4: 1
 • Eerste schriftlezing: Genesis 9: 8-17 uit de NBV21
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 "Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit," zei God, "zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit," zei God tegen Noach, "is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb."
 •  Grenstaal 4: 2  (melodie: Uit oer is hij getogen, aartsvader Abraham)
 • Tweede schriftlezing: Johannes 1:43-51 uit de NBV21
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: "Volg Mij." 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: "We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!" 46 "Uit Nazaret?" zei Natanaël. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Ga zelf maar kijken," zei Filippus. 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: "Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." 48 "Waar kent U mij van?" vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: "Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat." 49 "Rabbi," zei Natanaël, "U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!" 50 Jezus vroeg: "Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien." 51 "Werkelijk, Ik verzeker jullie," voegde Hij eraan toe, "jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon."
 • Lied 377: 1 + 2 + 4 + 6
 • Overdenking
 • Lied 362:1 + 2
 • Afscheid & dankjewel
 • Psalm 90:1 + 8
 • Pastorale berichten
 • Gebeden, stil gebed, Onze Vader
 • Verdere berichten, collecten & voorstellen nieuwe logo
 • Slotlied - Zingend Gezegend 2: 1 + 2 + 5
 • Zegen
 • Lied 431c


Toelichting collecte 23 januari
Kerk in actie; Nederland Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. Geef via QR code of maak een bijdrage over op  NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestantse Kerk De Lier o.v.v. Missionair Werk.

Meer informatie op Collecte Protestantse Kerk 2022 - Kerk in, van en voor het dorp | Kerk in Actie
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

terug