zondag 28 november 2021 om 09.30 uur

1e Advent
Voorganger: ds. Lennart van Berkel & ds. Geke de Haan & ds. Gerard van Velzen & Gertjan Pellikaan
Ouderling: Karin Poot-Boekestijn
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streaming: Herman Kassenberg
Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Domkerk


Klik op de button om mee te luisteren                       
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Voor alle kinderen van de basisschool
Onderwerp: De volkstelling. Lucas 2: 1-5

Zondagmorgen hopen we een dienst van ‘Verzoening & Verlangen’ te houden. We vieren dan op deze eerste zondag van Advent het Heilig Avondmaal. Dat is mooi, want Advent is toch het verlangen naar het nieuwe van God. Door het breken van het brood en het drinken uit de beker mogen we in hoop uitzien naar een wereld die door het Goede, door de Here geregeerd wordt. Ook willen we zoeken naar Verzoening. Bij uitstek een element van het Heilig Avondmaal: heel worden in God, en zo ook met elkaar. Heel concreet denken we dan ook aan de pijn die gevoeld kan zijn doordat onze kerken zo lang gescheiden hebben bestaan.
Maar het is ook goed om tijdens de avondmaalsdienst stil te staan bij het eventuele verdriet door de gescheidenheid. Heel praktisch willen we dit gaan voorbereiden.
In de Domkerk komt een ‘wensboom’ te staan en een ‘klaagmuur’. Op vrijdag en zaterdag is de Domkerk open van 16.00-17.30 uur. U kunt dan een wens voor de kerk van de toekomst in de wensboom hangen of op een briefje uw pijn verwoorden welke u in het verleden misschien bent opgelopen. Dit briefje kunt u dan in de ‘klaagmuur’ stoppen. Ook kunt u, natuurlijk anoniem als u/jij dat wilt, uw briefje tot zaterdag 17.30 uur in de brievenbus van één van de pastores of van de kerk doen. Van harte aanbevolen. In de dienst laten we dan het eventuele verdriet en de wensen voor de toekomst terugkomen. En dàn avondmaal vieren; verzoend en vol verlangen toe leven naar de Vereniging van de kerken. Deze zondag lezen we in ieder geval ook Psalm 133. De pastores.

   
Orde van dienst: 
Welkom en inleiding
Kaarsenfilmpje tonen vanuit de KND
Lied: Breng ons samen (sela)
Bemoediging en groet
Lied 439: 1 + 2
1 Verwacht de komst des Heren,  
   o mens, bereid u voor:
   reeds breekt in deze wereld
   het licht des hemels door.
   Nu komt de Vorst op aard,
   die God zijn volk zou geven;
   ons heil, ons eigen leven
   vraagt toegang tot ons hart.
2 Bereid dan voor zijn voeten
   de weg die Hij zal gaan;
   wilt gij uw Heer ontmoeten,
   zo maak voor Hem ruim baan.  
   Hij komt, - bekeer u nu,
   verhoog de dalen, effen
   de hoogten die zich heffen 
   tussen uw Heer en u.
Gebed om ontferming
Psalm 103: 3 + 9
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.    
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN  
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Gebed om de Heilige Geest
Kindernevendienst Adventproject
Projectfilmpje: Over schapen en zo
Projectlied Tel je mee
1. Jij telt mee, jij telt mee
   en God kan heel goed tellen,
   daarvan heb je geen idee.
   Jij telt mee, jij telt mee.
   O ja, echt maar ook al had je geen idee.

2. Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein
    Dank lijkt het wel alsof anderen heel belangrijk zijn.   
    Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans
    Dan lijkt het of jezelf maar heel gewoontjes bent
    Maar…

 
3. God die draait dat om Hij werd Zelf heel klein.
     Hij verliet de Hemel om dicht bij jou te zijn.
     En Hij zegt tegen jou: ‘Kom maar dicht bij mij,
     want jij …  Je hoort erbij
     Jij telt…

4. mee, jij telt mee.
    En God kan heel goed tellen
    daarvan heb je geen idee.
    Jij telt mee, jij telt mee.
    O ja, echt maar ook al had je geen idee!
    Jij telt mee. Jij telt mee-ee
    Jij telt mee-ee-ee, jij telt mee-ee-ee-ee-ee-ee!
Afbreken van de muur en naar de KND
Schriftlezing: Psalm 133 
1 Een pelgrimslied van David. 
   Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
2 Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, 
   de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
3 als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. 
   Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. 

Lied 968: 1 + 2
1 De ware kerk des Heren,
   in Hem alleen gegrond,
   geschapen Hem ter ere,
   de bruid van zijn verbond,
   dankt aan zijn dood het leven.
   Hij is haar Bruidegom.
   Want God, zo staat geschreven,   
   zag naar zijn dienstmaagd om.
2 Door God bijeen vergaderd,
   één volk dat Hem behoort,
   als kinderen van één Vader;
   één doop, één Geest, één woord.   
   Zo offert allerwege
   de kerk U lof en prijs.
   Eén naam is aller zegen,
   één brood is aller spijs.
Verkondiging
      “Dààr geeft de HEER zijn zegen…….”  (Ps. 133: 3)
Orgelspel
Psalm 133
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen    
   van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
   Eén liefdeband houdt hen tezaam.
   De zegen van Gods hoog verheven naam
   daalt op hen neer vol zoete tederheid,
   als olie die de priester wijdt. 
2 Als olie die Aärons baard en kleren
   met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
   voor wie eendrachtig samen zijn.
   Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
   op Hermons top en daalt op Sion neer.
   't Wordt al een tuin voor God de Heer.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
   hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
   en leven tot in eeuwigheid.
Pastorale berichten
Dankgebed, voorbeden

VIERING HEILIG AVONDMAAL gaat niet door vanwege te veel bewegingen in de kerk!
Lied 377: 1 + 4 + 7
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
   met niets in handen dan dat Gij
   mij riep en zelf u gaf voor mij -
   O Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -   
   O Lam van God, ik kom.
7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam
   nu al, met alle heiligen saam,
   en eens ook voor uw troon beaam   
   O Lam van God, ik kom.
Nodiging
Tafelgebed
Lied 405: 1
     1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
   Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Bidden van het Onze Vader
Inzettingswoorden: ‘alles is gereed’
Delen:
Lopend langs de tafel met brood en wijn
Danken
Slotlied 418: 1 + 2
1 God, schenk ons de kracht    
   dicht bij U te blijven,
   dan zal ons geen macht
   uit elkander drijven.
   Zijn wij in U een,
   samen op uw wegen
   dan wordt ons tot zegen
   lachen en geween.
2 Niemand kan alleen,
   Heer, uw zegen dragen;
   zegen drijft ons heen
   naar wie vrede vragen.
   Wat Gij schenkt wordt meer   
   naar gelang wij delen,
   horen, helpen, helen,
   vruchtbaar in de Heer.
Zegen

Toelichting collecte
Vandaag wordt er opnieuw gecollecteerd voor ‘Streekverband De Tien’. De opbrengsten voor Streekverband De Tien lopen achter in vergelijking met andere jaren. Daarom willen we in het kort nog een keer de 6 projecten van De Tien onder uw aandacht brengen. De projecten waar de opbrengst dit jaar voor bestemd is, zijn:
  • Project Girls Empowerment Foundation, zij hebben de taak om het voor meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk te maken hun volledige potentie te benutten. Dit doen ze door educatie, veiligheid en daar waar nodig onderdak te bieden.
  • Stichting Jarikin, is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs.
  • Kenia Project, sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. Inzet is de verbetering van onderwijs, medische voorzieningen, drinkwater en irrigatie, de landbouw en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen.
  • Mano a Mano, deze christelijke organisatie verleent hulp in de Dominicaanse Republiek waar nodig. Het kan gaan om woningen of gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg en schoon watervoorziening.
  • Stichting Hart voor Moldavië, naast de projecten zomerkampen, naschoolse opvang, shelter, Hart van een Kind en dagopvang voor ouderen is ook het project ‘Thuiszorg voor ouderen’ opgestart.
  • Stichting Westland4Gambia, deze stichting die zich inzet voor een gezond gebit voor kinderen.
U kunt uw gift overmaken op banknummer Diaconie: NL78 RABO 0336 2043 37 ovv Streekverband De Tien.
De diaconie beveelt de collect van harte aan!

terug