zondag 12 februari 2023 om 09.30 uur

Bevestiging Ambtsdragers
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Exodus 3: 1-6, 11-14 & Efeziërs 4: 7-13
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Christian Hutter

Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Koos de Rijke
Bijbellezer: Ina van Wensen-Jeurlink
Collecte: 1. Kerk in Actie: Sirkelslag, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool.
Onderwerp: De tien straffen; Exodus 10: 1-20

Orde van dienst:
Welkom
Intochtspsalm 98: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 98: 3
Het gebod middels Mozes ons gegeven: Deuteronomium 6:4-9
Lied 310: 1 + 2 + 3
Gebed
Kindermoment: Mozes ging langs bij de Farao
Schriftlezing: Exodus 3: 1-6, 11-14
Lied 939:1
Schriftlezing: Efeziërs 4: 7-13
Lied 939: 2 + 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 27: 7
Uitleg over de taak van ambtsdragers:
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente en bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld
en tot opbouw van het lichaam van Christus.
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: ‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?
Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
En u broeders en zuster, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.
Zingen: Lied 416:1
Bevestiging van Harald Prins (ouderling-kerkrentmeester), Adriaan van Zanten & Suzanne van Zanten-Keijzer (ouderling):
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

De aftredende ouderling-scriba Elly van den Berg-Teunissen van Manen gaat staan
Voorganger:
Geliefde zuster,
wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

Lied 363 
Gedicht: Met Uw toekomst voor ogen
Woord van de voorzitter van de kerkenraad
Pastoralia
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 978: 1 + 2 + 4
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe en afscheidnemende ambtsdragers te (be)groeten.

Collecte Kinderen en jongeren
Nederland speelt Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of via de QR code of maak uw bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. PG De Lier o.v.v. collecte jeugd Sirkelslag.
Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster

 

terug