donderdag 24 maart 2022

Gemeentebijeenkomst

Datum: 
 donderdag 24 maart 2022
Tijdstip: 
 15.00 uur
Locatie: 
 Vredekerk

Beamer: Cees Vermeer
Streamer: Herman Kassenberg
Locatie: Vredekerk
 
Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:  
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Meerjarenvisie en gedenken
Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er op 24 maart (om 15.00 uur en 19.30 uur) weer twee gemeentebijeenkomsten. Hieronder treft u alvast een overzicht aan van de onderwerpen en vragen die we op die dag met elkaar willen bespreken.
Er wordt gewerkt aan een meerjarenvisie en daarvoor zijn wat grote lijnen uitgezet. Graag willen we toetsen of deze lijnen ook door de gemeente gedragen wordt of dat ze aanpassing, bijsturing of vervanging behoeven. Daarnaast gaat het natuurlijk om de invulling van die visie die we met elkaar zullen moeten vormgeven. Om u ook de gelegenheid te geven hierover alvast na te denken, te spreken met elkaar en voor te bidden, hierbij een eerste aanzet.
Als kernwoorden voor onze meerjarenvisie denken we aan:

 • Dankbaar (voor Gods liefde en genade - het meest zichtbaar in het offer van Jezus aan het kruis; voor de schepping; voor leven en opstanding)
 • Dienstbaar (in navolging van Jezus willen we God dienen: liefdevol en barmhartig zijn voor onze naasten en werken aan het koninkrijk van vrede en gerechtigheid
Dankbaar
Als we vieren willen we die dankbaarheid tot uiting brengen. Om aan te sluiten bij deze tijd en komende generaties denken we aan vieringen/diensten:
 • op diverse plaatsen: kerkgebouwen, verenigingsgebouwen, openbare ruimtes in het dorp, bij gemeenteleden thuis
 • als hele gemeente, maar ook als groepen (o.b.v. leeftijd, interesses, buurt etc.)
Vragen:
 • Op welke plaats(en) viert u/jij het liefst?
 • Waar bent u/jij in uw geloof vooral dankbaar voor?
 • In hoeverre komt dit in de huidige vieringen/diensten voldoende tot uitdrukking?
 • Welk onderdeel van een viering/dienst is voor u/jou het meest waardevol?
 • Wat zou u/jij graag anders zien in de vieringen/diensten? 
We zijn ook dankbaar voor de schepping, het leven op aarde. Daarom willen we graag aansluiten bij de beweging van de Groene Kerk. Die beweging zet zich in voor duurzaamheid en gerechtigheid.

Vragen:
 • Hoe zou u/jij duurzaamheid en gerechtigheid terug willen zien in de kerk?
 • Wat zouden we voor het dorp kunnen doen op dit gebied?
 • Zou u/jij willen bijdragen aan een Groene Kerk? Zo ja hoe?
Dienstbaar
Bij het onderwerp Groene Kerk kwam het ook al even ter sprake: we zijn voornemens om in ons kerk zijn meer dorpsgericht te zijn. Dit betekent heel concreet dat we in alle werkvelden van de kerk onze bijeenkomsten en activiteiten willen openstellen voor dorpsgenoten (kerkelijk of niet). Daarnaast willen we ook onze kerkelijke gebouwen breder voor het dorp inzetten. In de verenigingsgebouwen gebeurt dit al volop, maar na de verbouwing kunnen ook onze kerkgebouwen multifunctioneler worden ingezet.

Vragen:
 • Hoe zouden we volgens u/jou de deuren naar het dorp meer open kunnen zetten?
 • In hoeverre zouden we een vergoeding kunnen vragen voor het gebruik van onze gebouwen en deelname aan onze activiteiten?
Stilstaan bij geboorte en overlijden - gedenken
Naast de meerjarenvisie willen we ook nog een ander belangrijk onderwerp met jullie bespreken. Nu we één gemeente zijn, maar wel met twee gebouwen zoeken we als kerkenraad naar passende vormen om de namen van de dopelingen en de overledenen te gedenken en een plek te geven in onze kerkgebouwen. Graag willen we jullie als gemeenteleden vragen om met ons mee te denken. Er zijn namelijk nogal wat aandachtspunten en mogelijkheden. Maar bovenal gaat het om onze dierbaren en daarom zoeken we naar de breedte van onze gemeente om hierover na te denken:
 • Voor welke vorm kiezen we? Blijven we gedenkborden hanteren? Kiezen we voor een gedachteniswand of –tafel? Komen daar kruisjes te hangen of steentjes te liggen met daarop de namen? Er is eerder ook een handpalm met glazen parels geopperd met op de parels de namen. Maar wellicht zijn er nog vele andere vormen te bedenken of bij u bekend uit andere kerken.
 • Alle namen in elk gebouw gedenken? Of toch anders? Willen we alles dubbel gaan doen? Dus in beide kerken alle namen gedenken op dezelfde wijze? Of kiezen we voor een vorm die mobiel is en verhuizen we die mee als we periodiek gaan wisselen tussen Domkerk en Vredekerk? Of noteren we alleen de namen van degenen die in die kerk gedoopt zijn of vanuit die kerk begraven zijn? We moeten in dat geval dan nog wel een oplossing bedenken voor mensen die niet vanuit de kerk begraven zijn.
 • Hoe gaan we als één gemeente op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken? In het verlengde van deze vragen is er ook de vraag hoe we het gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar willen doen. Doen we twee diensten, in elk gebouw één? Hoe verdelen we in dat geval de namen over de gebouwen? Of kiezen we voor één viering - dan maar een wat langere dienst als er veel namen zijn?  
Genoeg punten om over na te denken. We zien uit naar de ontmoeting met elkaar op 24 maart om onder Gods zegen samen te zoeken naar het goede in ons gemeente-zijn. En mocht u er niet bij kunnen zijn, schroom niet om uw reactie te mailen, schrijven of telefonisch door te geven.
Namens de kerkenraad, het moderamen van de Protestantse Gemeente De Lier

 

terug