ANBI Domkerk

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Nieuwe ANBI-regels

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen.
Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie.

Transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren: dat doen we hier dan ook!


Wat moet er online te zien zijn?

  1. Naam van de gemeente, diaconie of classis (NB: de kerkordelijk juiste naam!)
  2. Het RSIN- of fiscaal nummer
  3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of emailadres)
  4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden)
  5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands). Met verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk
  6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden. Protestantse Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
  7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
  8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
  9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen
  10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).

Uitwerking

1 naam:
PKN Hervormde Gemeente De Lier

2 RSIN nummer:
College van Kerkrentmeesters: 824111643
College van Diakenen: 824111667

3 Contactgegevens
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Veilingweg 6, 2678 LN  De Lier
Telefoon 0174 520270
kerkrentmeestersdomkerk@pkndelier.nl 

College van Diakenen (CvD)
Anthurium 41a, 2678 PN, De Lier
Telefoon 0174 514262
diaconiedomkerk@pkndelier.nl

4 Ons bestuur (moderamen)
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard van zaken die geen uitstel gedogen.
Samenstelling bij ons: predikanten, voorzitter kerkenraad, scriba’s, vz CvK, vz CvD, vertegenwoordiger JAD.

5 Ons beleidsplan
http://www.pkndelier.nl/domkerk-algemeen/beleidsplan-2014-2018

6 Het beloningsbeleid
De leden van het moderamen, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn betaalde functies.

De beloning van kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx.


7 De doelstelling
De Nederlands Hervormde Gemeente in De Lier is een gemeenschap die Christus belijdt en weet zich deel van de Protestantse Kerk. De Heilige Schrift aanvaardt ze als enige regel voor haar geloof. Ze weet zich verbonden met de reformatorische (gereformeerde) traditie en het klassieke belijden van de kerk. Van Christus legt ze getuigenis af in woord en daad.

8 Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een ‚Ä®levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

9 financiele verantwoording:

jaarrekening 2019 College van Kerkrentmeesters
De uitgebreide jaarrekening bestaat uit 22 pagina's. Als u belanghebbende bent, kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar kerkrentmeestersdomkerk@pkndelier.nl. De complete jaarrekening zal dan in PDF formaat naar u opgestuurd worden.


terug