Missie, visie & beleid

Missie
De Protestantse Gemeente in De Lier is een christelijke geloofsgemeenschap. Wij geloven in God als onze Schepper, Jezus Christus als Heer van de Kerk, en de Heilige Geest als Gods merkbare kracht in deze tijd.
Als geloofsgemeenschap zijn we een verzameling van veelkleurige gelovige mensen. We weten ons met elkaar verbonden. Ook voelen we ons verbonden met andere groepen binnen de protestantse traditie in De Lier, met de kerken in de Raad van Kerken in De Lier en met de kerken binnen de landelijke PKN.
We streven naar eenheid in de diversiteit die er is. In het navolgen van Jezus Christus zijn we meelevend met de ander. Omzien naar elkaar en zorg voor elkaar zit in ons DNA en vinden we heel vanzelfsprekend.

Visie
We willen Kerk zijn in, voor en met het dorp en zijn omgeving. Jezus Christus - Gods Zoon en onze Redder en Verlosser - is daarin ons voorbeeld. Hij bracht ons geloof, hoop en liefde om van te leven en dat geven we graag door. Dat doen we in onze zondagse samenkomsten, tijdens activiteiten op weekdagen en in de ontmoetingen tussen mensen onderling.
We werken graag samen met andere christelijke en sociaal-maatschappelijke partners bij wie de boodschap van geloof, hoop en liefde mag bestaan. We willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn in het dorp waar we deel van uitmaken. We staan open voor onze omgeving en willen als kerk naar buiten treden.
Of om het in beeld van een lier te vangen:
De eerste snaar is de boodschap van geloof, hoop en liefde waarmee we ons willen laten vullen en welke we met elkaar delen.
De tweede snaar is van samenwerken, omdat we geloven dat je door samen op te trekken met anderen kan groeien in geloof, hoop en liefde.
De derde snaar is van getuigend; we willen in dat alles trouw blijven aan wie en wat we zijn: gemeente van Christus.
De vierde snaar is die van alle generaties: we willen kerk zijn voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, de middengeneratie en ouderen.

Deze visie willen we in de komende jaren verder inhoud geven. Noodzakelijk hiervoor is dat er gerichte aandacht is voor de geloofsopvoeding van kinderen, de vorming van jongeren en jongvolwassenen en de geloofsondersteuning voor de middengeneratie en ouderen. Ontmoeting en verbinding, zowel horizontaal als verticaal, zijn hierin belangrijke begrippen. Daarin kunnen we iets verstaan van de breedte, hoogte en diepte van de liefde van God die in Christus Jezus is.

Beleid
Beleidsplan Protestantse Gemeente te De Lier          

Beste mensen,
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente (PG) in De Lier, ingaande vanaf het moment van samenvoeging van de Dom- en Vredekerkgemeente en voorlopig geldig voor de eerste twee jaar dat we samen Protestantse Gemeente zijn. De stuurgroep samenvoeging heeft met gebruikmaking van vele taakgroepen en gemeenteleden beeld gekregen hoe u gemeente breed denkt over de nieuw te vormen gemeente. Er is een jaar lang door verschillende gremia nagedacht, geschaafd en gebouwd aan de verbindende Missie en Visie. Daarmee wordt dit beleidsplan ingezet en kleur gegeven. We spreken de wens uit dat dit beleidsplan ook een praktisch handvat zal zijn voor het samen groeien in gemeentezijn, meer zicht te krijgen op kerk zijn voor het dorp en teken van Gods Koninkrijk te zijn en steeds meer te worden. De bijlagen zijn parallel aan de hoofdstukken. De bijlagen zijn de goedgekeurde stukken van de verschillende taakgroepen, waaruit wij als stuurgroep een geproefd en gehoord verlangen voor de nieuwe gemeente hebben uitgeschreven in het beleidsplan. 
De bedoeling is dat de Kerkenraad met ingang van januari 2022 aan de slag gaat om een nieuw 5-jaren plan te schrijven op basis van de ontwikkelingen na de samenvoeging. Ook kan de Kerkenraad besluiten het voor u liggende beleidsplan nog voor 3 jaar als leidend plan te laten fungeren.

Met vriendelijke groet, Stuurgroep samenvoeging

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1:    Liturgie en eredienst
Hoofdstuk 2:    Pastoraat
Hoofdstuk 3:    Vorming & Toerusting
Hoofdstuk 4:    Jeugd en jongeren
Hoofdstuk 4A:  De middengeneratie in beeld
Hoofdstuk 5:    Missionair 
Hoofdstuk 6:    Diaconaat
Hoofdstuk 7:    College van Kerkrentmeesters / Beheer
Hoofdstuk 8:    Communicatie

Hoofdstuk 1 liturgie en eredienst
Verschillende taakgroepen hebben zich beziggehouden met thema’s waaronder pastoraat, diaconaal, missionair. Belangrijk is dat we in een periode van veranderende culturen de kern bewaken en bewaren. Juist de trouw aan de kern geeft ruimte voor verscheidenheid in vormgeving die we tot uiting laten komen in de liturgie en eredienst. De gemeente dient zich goed bewust te zijn van de verschillende onderdelen van de liturgie. De diensten zijn een ontmoeting met God en de gemeente. De gemeente brengt lof en dank en komt voor het hart, onderwijs, vermaning en troost. In de dienst zijn we actief betrokken, niet alleen horend  maar ook antwoordend. Jong en oud belijden, aanbidden en lofprijzen met lied en gebed. Dit alles komt samen in de liturgie.
We hebben de intentie uitgesproken een veelkleurige gemeente te willen zijn.
Het thema 'Church on the Move' verwijst hiernaar.
De gewone erediensten zullen altijd gezamenlijk op zondagmorgen een plaats krijgen in één van de kerkgebouwen. De diensten worden, in beginsel, ingeroosterd en verdeeld over beide kerkgebouwen. De liturgie van de diensten blijft hetzelfde karakter behouden. De viering van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zullen geen grote veranderingen met zich meebrengen. Als het nodig mocht zijn worden bepaalde keuzes voor de uitvoering van de liturgie overgelaten aan de dienstdoende predikant.
Een deel van de avonddiensten wordt al thematisch ingevuld. Gezien de belangstelling blijft dit behouden en mag verder groeien in meer themadiensten. Bij specifieke avonddiensten kan het thema bepalend zijn voor de keuze van één van de kerkgebouwen vanwege bijv. de sfeer. De belangstelling voor reguliere avonddiensten is beperkt. Deze worden vooralsnog voortgezet.
.
Ruimte voor groei is mogelijk en wordt gestimuleerd in de vorm van alternatieve diensten. Dit kan aantrekkelijk zijn om nieuwe groepen ruimte te bieden die op andere wijze diensten willen vieren. Denk aan doelgroepdiensten voor bijvoorbeeld de jeugd, jonge ouders/volwassenen of de middengeneratie. De titel van het hoofdstuk 'Next Generation' (vertaald 'volgende generatie') verwijst hiernaar. Dit beleidsaspect komt regelmatig terug als vernieuwend en veelkleurig willen zijn. De doelgroep diensten kunnen min of meer gelijktijdig of op andere tijdstippen geprogrammeerd worden naast de erediensten in het andere kerkgebouw. Stimulerend en ruimtebiedend staat centraal in de ontwikkeling van liturgie en diensten.  

Hoofdstuk 2 Pastoraat
Beleidsnotitie Taakgroep Pastoraat van de Protestantse Gemeente in De Lier.
Het pastoraat vanuit de Protestantse Gemeente te De Lier verhoudt zich tot een aantal ontwikkelingen:
De gemeente krimpt in ledenaantal en toont een afnemende betrokkenheid van jongere leden;
Het aantal fte professionals en vrijwilligers dat pastoraal actief is krimpt mee;
Daarnaast vergrijst de gemeente en die leeftijdsgroep vraagt juist meer pastorale aandacht;
Een missionaire opdracht en maatschappelijke druk om als kerk niet alleen te focussen op intern pastoraat, maar ook aandacht te geven aan pastorale nood buiten de gemeentegrenzen;
De visie op pastoraat baseert zich dan ook op de volgende uitgangspunten:
Onderscheid tussen aandachts-, geloofsverdiepend- en crisispastoraat;
Het profiel (o.b.v. leeftijdsdoelgroepen van gemeenteleden enerzijds en fte-aanstelling van de pastor anderzijds) van elk van de pastores bestaat uit een aantal geografische secties (die samen een wijk/klaverblad vormen) waarin de pastor samen met een ouderling en de sectiemedewerkers in dat klaverblad het aandachtspastoraat verzorgt;
Voor geloofsondersteunend en crisispastoraat is er samen met de pastores een gemeentebreed pastoraal team van ouderlingen en pastoraal medewerkers. Dit pastoraal team werkt op basis van aandacht bij belangrijke levensgebeurtenissen en doelgroepen (binnen en buiten de gemeente);
M.b.t. de doelgroepen is er overlap en overleg met de taakgroepen diaconaat en missionair voor wat betreft het extern pastoraat en jeugd en liturgie voor wat betreft het interne pastoraat.
Samenvatting
“Als er meer werk ligt dan je uit kunt voeren, moet je niet harder gaan werken, maar slimmer”. Dit alles begint met een goede organisatie, die staat als een huis.

De gemeente zal verdeeld worden in 5 wijken. Een wijk bestaat uit meerdere secties. De secties zullen zo worden verdeeld over de pastores dat de opbouw van de sectie(s) het beste aansluiten bij de doelgroep van de pastor.
Iedere wijk krijgt een pastor en een of twee ouderling(en). Daaromheen wordt per wijk een wijkteam geformeerd met sectiemedewerkers. Dit is de basis van het pastoraat. Wijkoverstijgend zal er een pastoraal team worden gevormd. De sectiemedewerkers zullen vooral invulling geven aan het aandachtspastoraat. Waar nodig kan geschakeld worden met het pastoraal team. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor geloofsverdieping en kunnen we aanwezig zijn waar crisis is.

Voor wat betreft de inhoud zal de komende jaren in praktijk meer zichtbaar worden: bekijk het pastoraat 3-dimensionaal (een mens leeft in relatie tot God, met elkaar en in de context van de samenleving). Koester de zaken die goed gaan en versterk die. In de praktijk is het uiteraard eerst intern gericht (de ingeschreven leden van de kerk) maar zullen we pastoraal meer naar buiten toe treden, open staan voor de signalen van dorpsgenoten. We willen als kerk graag en van harte present, aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 3 Vorming en toerusting
Een levende kerkgemeenschap organiseert  voortdurend activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Te denken valt daarbij aan wijkbijeenkomsten,  gespreksgroepen, kringen, thema-avonden, vrouwenverenigingen, ontmoetingsbijeenkomsten voor bepaalde groepen ( jeugd, middengeneratie, jongvolwassenen etc). Er is al een lange traditie van zelfstandig georganiseerde activiteiten op dit terrein in onze gemeente. Het is goed om deze activiteiten voort te zetten en gebruik te maken van de enorme inzet van de vele vrijwilligers die deze activiteiten mogelijk maken.
Een aandachtspunt is of en hoe het aanbod van activiteiten aangepast dient te worden aan de veranderende omstandigheden en wensen vanuit de gemeente. Hoe kunnen wij steeds weer de kerkleden enthousiast maken en betrokken laten raken bij de diverse activiteiten? Ontmoeting tussen kerkleden buiten de reguliere kerkdiensten is een belangrijk element in deze activiteiten. Het is ook van belang activiteiten aan te bieden waarin ook niet-kerkleden desgewenst kunnen participeren om zodoende de zichtbaarheid en betrokkenheid van de kerk in het dorp te benadrukken.  Veel aandacht dient besteed te worden aan communicatie van de activiteiten naar de dorpsgemeenschap toe.
Het is gewenst  een Werkgroep Vorming en Toerusting in het leven te roepen die jaarlijks een programma aanbiedt voor toerusting  van vrijwilligers en vorming van gemeenteleden. We denken hierbij vooral aan een coördinerende taak t.a.v. de verschillende activiteiten.
Bij de toerusting van vrijwilligers kan gedacht worden aan het aanbieden en faciliteren van een cursus c.q. scholing. Bij de vorming van gemeenteleden is het belangrijk oog te hebben voor diversiteit . 
Het is niet de bedoeling dat de in te stellen Werkgroep Vorming en Toerusting zelf allerlei activiteiten organiseert. Haar taak is te coördineren, te stimuleren en te faciliteren. En zodoende gebruik te maken van het vele goede dat er al is, maar ook ruimte te bieden aan vernieuwende activiteiten.

Hoofdstuk 4 Jeugd en jongeren
Vanuit het Jeugd werk staan we voor “Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is: heb God lief en heb je naaste lief als jezelf”. Als geloofsgemeenschap geloven en ervaren wij dat God ons daarin steunt en voedt. Zo weten wij onszelf door God geliefd.
Wij gaan daarmee voor “Een geloofsomgeving waarbinnen jeugd en jongeren zich thuis, veilig en betrokken voelen en daarnaast vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen. Binnen die omgeving is er ruimte voor het woord van God, maar ook voor eigen creativiteit en ontspanning. Zo krijgen kinderen en jongeren kansen om hun identiteit in relatie tot God, elkaar en hun omgeving te ontwikkelen en te ontdekken. 
Dat doen we door binnen het jeugd- en jongerenwerk te werken met de BRIM-methode; Behoeftegericht, Relationeel, Integraal en Missionair (methode van Youth for Christ):
Wat wil de jeugd, wat leeft er bij hen? (Behoeftegericht)
Hoe bouwen we een relatie met hen op, hoe helpen we hen bij het opbouwen en onderhouden van relaties, maar ook hoe staat de gemeente in relatie tot haar eigen jeugd - vertrouwen, ruimte, betrokkenheid? (Relationeel)
Niet alleen geloofsinhoud, maar ook samen sporten, spelen, ontdekken, chillen. (Integraal = de hele mens in beeld)
Hoe kunnen we ook met de jongeren naar buiten treden, bijv. diaconaal. (Missionair = in brede zin)
In de looptijd van voorliggend beleidsplan hebben we de volgende voornemens:
We constateren dat er voor de leeftijd 18-25 niets is. Hier zal in de toekomst nieuwe initiatieven voor kunnen worden ontwikkeld. Ook zal intensief het contact worden gezocht met Hok de Tuba om te kijken of er en op welke wijze er gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen zijn om meer aandacht te creëren voor dit deel van de doelgroep. 

We gaan werken aan het opzetten van groepen/kringen voor bepaalde doelgroepen. Gedacht wordt aan een doopoudersgroep, een groep voor ouders met kinderen van de basisschoolleeftijd en/of kinderen in leeftijd van het voortgezet onderwijs. Door hierop in te zetten versterk je ook als gemeente de band met de ouders van de kinderen.

Om meer gemeente in het dorp te zijn willen we meer samenwerken met reeds bestaande en nog niet bekende partners in de omgeving. Wellicht kan - als de netwerken bestaan en functioneren - geïnventariseerd worden of er behoefte is aan bijvoorbeeld een belijdeniscatechese.

Hoofdstuk 4.1 De midden generatie in beeld
Binnen de Protestante Gemeente De Lier is een groeiende groep vanuit de midden generatie (20-50 jaar) die nu zo nu en dan bij elkaar komt voor ontmoeting en gesprek. Wij zouden vanuit de gemeente deze groep graag faciliteren en de benodigde randvoorwaarde scheppen, zodat de groep dit werk kan voortzetten en eventueel verder ontwikkelen.

Hoofdstuk 5 Missionair 
De Protestantse gemeente De Lier wil missionair zijn vanuit het besef dat de kerk van God gegeven is aan de wereld. Als kerk zijn we geen doel op zichzelf. Zending in de wereld (dichtbij en verder weg) behoort tot ons wezen. De bron van de zending is God die uit liefde zijn eigen Zoon heeft gegeven. Het Koninkrijk dat Jezus heeft verkondigd, is het einddoel.

Startpunt
We geloven dat Gods liefde bestemd is voor alle mensen en de kerk bedoeld is daar vorm en inhoud aan te geven. Ons startpunt: ga er op uit en draag bij aan de verspreiding van het evangelie in daden & woorden.
Wij verlangen hierbij naar de inspiratie door de Geest van Christus. 
Dit besef willen we graag breed delen door toerusting in de gemeente, op alle fronten waar maar mogelijk.

Voor wie?
Doel is een werkgroep tot stand te brengen die in staat is een missionaire beweging (te beginnen in de gemeente) op gang te brengen en te houden.

De werkgroep Missionair is niet gebaat bij enkel 'doeners'. We moeten ervoor waken dat er een missionaire werkgroep ontstaat die periodiek missionaire activiteiten organiseert voor de omgeving. Activiteiten die bijdragen aan onze aanwezigheid in de samenleving vragen om een gemeente die zich haar missionaire roeping bewust is.  
Daarom zijn er ook visionair en geestelijk ingestelde werkgroep leden nodig die inspirerend zijn op anderen om zo ook het missionaire gedachtegoed te helpen uitdragen en daar op eigen manier vorm en inhoud aan geven. 

Plan van Aanpak
  • Werkgroep missionair oprichten (zal ongeveer gelijktijdig zijn met de wording van de Protestantse Gemeente: medio 2021). 
  • Missie, visie & beleid werkgroep missionair vaststellen (= werkgebied afbakenen in het verlengde van de missie & visie van PKN De Lier)
  • Toerusting vinden & waarborgen (denk aan dwarsverband werkgroep V&T)
  • Samenwerking afstemmen en waar mogelijk aangaan. We kunnen niet zonder onze partners deze weg gaan. Afstemmen en samen optrekken in missionaire uitingen en activiteiten is daarom ons verlangen.
Hoofdstuk 6 Diaconaat
Zolang de kerk bestaat is de zorg voor armen, opkomen voor de zwakken, strijden voor rechtvaardigheid in de samenleving, een wezenlijke taak. En zo natuurlijk ook in de Protestantse Gemeente te De Lier. Vaste taken van de diaconie zijn de taken die behoren bij de erediensten en vertegenwoordiging in de kerkenraad. 
Daarnaast ziet de diaconie ‘dienstbaarheid’ en ‘barmhartigheid’, met als belangrijk aspect het omzien naar de medemens in zijn algemeenheid, als belangrijke uitgangspunten van haar taak. Alleen al het aanbieden van een luisterend oor kan in veel gevallen veel steun geven. De armen, zieken en eenzamen in de samenleving zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om het geven van aandacht. Ook het werken aan gerechtigheid is een taak van de diaconie. Gerechtigheid doen is het opsporen van, het verzet tegen en het veranderen van situaties waarin verdrukking, armoede, achteruitstelling en onmenswaardige scheefgroei ontstaan.
Tevens is een belangrijk aspect de verantwoording voor de duurzaamheid.

Om uitvoering te geven aan de diaconale taak binnen de gemeente, ziet de taakgroep een college dat uit tenminste 3 en ten hoogste 7  leden bestaat.
Om de taken naar behoren te kunnen verrichten, is het van belang dat de diakenen de benodigde kennis en vaardigheden opdoen door relevante cursussen aan te bieden als ook het volgen van de jaarlijkse diaconale dagen.

De diaconale taken hebben betrekking op de eigen omgeving van de gemeente, maar richten zich ook op nood van mensen buiten onze kerkelijke gemeente en mensen in de wijdere wereld. De werkzaamheden van de diaconieën zijn vooral gericht op het (wereld)diaconaat, ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking of ter ondersteuning van hulpverleningsorganisaties.
De diaconie zal keuzes maken. 
Prioriteit 1: NOOD hulpverlening; 
• Lokaal (plaatselijke inwoners) + individuele situaties 
• Daadwerkelijke hulp en/of 
• Financiële ondersteuning 
Prioriteit 2: (Inter)nationale ondersteuning bij bijvoorbeeld rampen en hongersnood 
Prioriteit 3: Ondersteuning van goede doelen
 • Die investeren in de toekomst
 • Streekgebonden qua organisatie / oorsprong 
 • Wereldwijd 
Prioriteit 4: Aandacht voor de medemens, overige activiteiten: kerstpakket, attenties, etc. 

Hoofdstuk 7 College van Kerkrentmeesters / beheer
Voor het opstellen van een meerjarenraming wordt er van het gezamenlijk College van 
Kerkrentmeesters (CvK) verwacht dat zij eerst een lange termijn visie ontwikkelt. Een visie die 
gebaseerd is op de kennis van nu en rekening probeert te houden met de wensen en ontwikkelingen  van onze Protestantse gemeente De Lier naar de toekomst toe. De meerjarenraming is de cijfermatige vertaling van de vele keuzes, die aan de uitwerking van deze visie ten grondslag liggen. 
Het is van groot belang dat er tussen alle beheertaken een zekere balans blijft bestaan om te 
voorkomen dat er bij de uitvoering tot 2030 bepaalde onderdelen onderbelicht of 
overgewaardeerd zijn.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) gaat uit van de beschikbaarheid van twee kerkgebouwen die volwaardig onderdeel zullen zijn van de nieuwe Protestantse gemeente in De Lier voor de komende tien jaar. Daarnaast beschikt de gemeente  over twee verenigingsgebouwen met faciliteiten om eventueel ook diensten te kunnen houden.
Een onderliggende visie op de erediensten en de wijze waarop erediensten ( inclusief avonddiensten) georganiseerd gaan worden, zal door de werkgroep Liturgie & Erediensten onder woorden gebracht worden. 
Aandacht dient besteed te worden aan een balans tussen gebruik van beide kerkgebouwen en
een efficiënt gebruik van wenselijke technische voorzieningen en hulpmiddelen.
De Adviesgroep Interieur zal voorstellen doen inzake de inrichting c.q. aanpassing van beide kerkgebouwen. Een bedrag wordt hiervoor gereserveerd.
Het college heeft ook een verantwoordelijkheid met het oog op het aantal beoogde FTE predikantsplaatsen en personele zaken (organisten/ kosters).
Het aantal FTE predikantsplaatsen zal vanaf 2022 iets teruglopen; de exacte omvang zal nader beslist dienen te worden, mede gelet op de financiële situatie.
Er wordt gewerkt met één kostersplaats voor 28 uur, met ondersteuning van hulpkosters.
De huidige bezetting van en afspraken met organisten kunnen vooralsnog blijven bestaan en kan desgewenst in een later stadium aangepast worden.
In een opgestelde meerjarenraming wordt uitgegaan van een 2,5% daling per jaar ( cumulatief)wat betreft  het aantal leden  en een daling van de opbrengst van Kerkbalans met 5% ( cumulatief) per jaar. Veel onzekerheid is er ontstaan door de corona-crisis.
De Solidariteitskas zal voldaan worden via de opbrengst van de Kerkbalans. De opbrengst van de tweejaarlijkse bazaar in de Rank is ogenomen in de meerjarenraming. Nadere afspraken over opbrengsten van een mogelijke alternatieve bazaar in ’t Centrum dienen nog gemaakt te worden.

Het financiële beleid t.a.v. verenigingsgebouwen blijft vooralsnog ongewijzigd. Het aantal pastorieën 
wordt teruggebracht naar drie door verkoop van de vierde.
De financiële ondersteuning van de jeugdactiviteiten in JeugThuis de Vlieger zullen gehandhaafd worden.

Er zal aandacht besteed worden aan het duurzamer maken van kerken, gebouwen en handelen.
Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met aanvullende investeringen in het opwekken van duurzame energie.

Hoofdstuk 8 Communicatie
Interne communicatie is er via de zondagsbrief, een website, de Ramshoorn en voor abonnees de Samen. Waar we naar willen gaan kijken is de meer externe communicatie naar het dorp toe en eventueel de interne communicatie onder de loep nemen en zien of dat verbetering behoeft. 
De communicatiegroep is eind 2019 gestart en heeft allereerst een Missie en Visie ontwikkeld om daarmee duidelijk te maken dat we werken vanuit ons geloofsbesef en we ons daartoe geroepen voelen om het zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Missie 
Wij geloven dat het bestaan van God voor ieder mens betekenisvol is. Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen om dat in deze wereld merkbaar te maken. Dus uitdragen wie we zijn en wat we doen. 
De communicatiegroep wil de kerk in zijn geheel promoten en alle activiteiten die daar bij horen. Met het doel meer betrokkenheid tussen de kerk en de gemeente, het dorp en zijn bewoners te creëren. In het volle besef dat we het doen om te bouwen aan Gods Koninkrijk. 

Visie 
Communicatie dient op drie manieren te werken;
Van boven naar beneden.
Van beneden naar boven.
Horizontaal.

Middelen
Als middel zullen we inzetten al hetgeen we in deze huidige tijd ter beschikking hebben of nog zullen gaan ontwikkelen. Denk daarbij aan alle mediamogelijkheden.    

Overige mediamogelijkheden
Extern (digitaal): internet / PKN-site De Lier, Facebook, Instagram, WOS, Westlanders.nu, LED-bord.
Extern (overige): flyers, De Lierenaar, Groot Westland, Het Hele Westland, Algemeen Dagblad. 
Publicatie intern (gemeente):
Website, mail, whatsapp, chrch-app, Ramshoorn, de Samen, zondagsbrief.


 

 

terug