Missie, visie & beleid

Missie
De Protestantse Gemeente in De Lier is een christelijke geloofsgemeenschap. Wij geloven in God als onze Schepper, Jezus Christus als Heer van de Kerk, en de Heilige Geest als Gods merkbare kracht in deze tijd.
Als geloofsgemeenschap zijn we een verzameling van veelkleurige gelovige mensen. We weten ons met elkaar verbonden. Ook voelen we ons verbonden met andere groepen binnen de protestantse traditie in De Lier, met de kerken in de Raad van Kerken in De Lier en met de kerken binnen de landelijke PKN.
We streven naar eenheid in de diversiteit die er is. In het navolgen van Jezus Christus zijn we meelevend met de ander. Omzien naar elkaar en zorg voor elkaar zit in ons DNA en vinden we heel vanzelfsprekend.

Visie
We willen Kerk zijn in, voor en met het dorp en zijn omgeving. Jezus Christus - Gods Zoon en onze Redder en Verlosser - is daarin ons voorbeeld. Hij bracht ons geloof, hoop en liefde om van te leven en dat geven we graag door. Dat doen we in onze zondagse samenkomsten, tijdens activiteiten op weekdagen en in de ontmoetingen tussen mensen onderling.
We werken graag samen met andere christelijke en sociaal-maatschappelijke partners bij wie de boodschap van geloof, hoop en liefde mag bestaan. We willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn in het dorp waar we deel van uitmaken. We staan open voor onze omgeving en willen als kerk naar buiten treden.
Of om het in beeld van een lier te vangen:
De eerste snaar is de boodschap van geloof, hoop en liefde waarmee we ons willen laten vullen en welke we met elkaar delen.
De tweede snaar is van samenwerken, omdat we geloven dat je door samen op te trekken met anderen kan groeien in geloof, hoop en liefde.
De derde snaar is van getuigend; we willen in dat alles trouw blijven aan wie en wat we zijn: gemeente van Christus.
De vierde snaar is die van alle generaties: we willen kerk zijn voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, de middengeneratie en ouderen.

Deze visie willen we in de komende jaren verder inhoud geven. Noodzakelijk hiervoor is dat er gerichte aandacht is voor de geloofsopvoeding van kinderen, de vorming van jongeren en jongvolwassenen en de geloofsondersteuning voor de middengeneratie en ouderen. Ontmoeting en verbinding, zowel horizontaal als verticaal, zijn hierin belangrijke begrippen. Daarin kunnen we iets verstaan van de breedte, hoogte en diepte van de liefde van God die in Christus Jezus is.

Beleid

Beleidsplan

 
 

Vredekerk te De Lier


BELEIDSPLAN 2017 – 2021             

Identiteit
Wij zijn een gemeenschap van circa 1500 mensen, die samen als belangrijkste doel hebben: “Het volgen van de Here Jezus, die de enige weg naar God onze Vader is.” Samen proberen we een fijne groep mensen te zijn, die naar elkaar omziet en voor onze naasten zorgt.
 
De Vredekerkgemeente wil graag een ontmoetingskerk zijn. We willen onze kerk daaraan aanpassen. We denken dan bijvoorbeeld de kerkzaal toegankelijker te maken. Ook zullen we ’t Centrum en het JeugThuis hierbij betrekken. Op deze manier zullen de diensten anders ingericht kunnen worden.
Het kostbaarste wat de kerk te bieden heeft, is tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voordat je het weet ontmoet je ook God. Het draait om verbinding, contact en aandacht voor elkaar.
Het pastoraat wordt vooral gezien als opdracht voor de gehele gemeente.
 
De positieve samenwerking met de Raad van Kerken in De Lier werpt zijn vruchten af.
Dit is een prachtige ontwikkeling om te tonen, dat we gemeenschappen zijn van mensen, die elkaar aanvaarden in Jezus` naam en die voor elkaar willen instaan.
  
De kerk heeft te maken met:
toename van individualistisch denken en handelen;
* landelijke ontwikkelingen, Kerk 2025;
* toename van consumentengedrag (waar voor mijn geld);
* steeds snellere afname van de kennis van de bijbel;
* de verandering van de religieuze kaart van het Westland, versnelde ontkerkelijking:
* een aanwezigheid van kleine christelijke gemeenschappen;
* veranderingen binnen de kerkelijke en burgerlijke gemeente;
* daling van het ledenaantal;
* daling van het kerkbezoek.
 
De zwakke  punten zijn:
* Soms is onduidelijk waar we voor staan;
* verschil in visie wordt niet altijd uitgesproken (kan leiden tot schijnoplossingen);
* soms is men in reacties scherper dan men eigenlijk bedoelt;
* vaak te sterk gericht op eigen gemeente;
* men spreekt niet zo gemakkelijk over de eigen emoties in relatie tot het geloof;
* de kerkelijke taal wordt te weinig aangepast aan de nieuwe generaties;
* interne communicatie is (nog) niet optimaal;
* communicatie met de wereld om ons heen ontbreekt voor een deel;
* jongeren voelen zich niet aangesproken door  de huidige kerkdiensten;
* vinden van ( nieuwe ) ambtsdragers is moeilijk;
* Het is lastig om veranderingen door te voeren;
 
Onze sterke punten:
* men is open en heeft vaak een mening over iets;                  
* men geeft elkaar de ruimte binnen de verschillende stromingen in de kerk:
* positief tegenover de samenwerking met de plaatselijke kerken;
* men staat open voor veranderingen als die tot verbeteringen zullen leiden;
* er is veel eensgezindheid Moderamen en Kerkenraad;
* men is steeds weer bereid de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is;
* op heel veel terreinen zijn er vrijwilligers actief;
* bij lief en leed bestaat een warm gemeenschapsgevoel;
* de gemeente levert de benodigde financiële middelen.
* de huidige groep kerkgangers is trouw en heeft het goed samen;
* het Moderamen en de Kerkenraad kent veel ervaren leden;
 
Bovenstaande opsomming van sterke en zwakke punten brengt ons bij de vraag wat we moeten laten prevaleren.
Het sterke uitbouwen enerzijds of het zwakke beschermen anderzijds.
 
1.     Nadruk op ontmoetingskerk
We kunnen van onze pluriforme gemeente een ontmoetingsgemeente maken als we bereid zijn samen de schouders te zetten onder de aanpak.
Het moet helder zijn wie wat gaat doen.
Ontmoeting betekent elkaar tegenkomen, waar nodig ondersteunen, ook steeds weer op weg zijn en anderen vragen mee te doen.
Door nieuwe vormen van kerk-zijn kan het geloof voor jongeren weer gaan leven.
In de termen van de huidige maatschappij: je moet reclame blijven maken voor je product.
We moeten het roer omgooien, want de huidige manier van werken houden we niet vol.
Vooral bij de ouderlingen zijn veel ( tot nog toe )  onvervulbare vacatures.
Onze ambtsdragers moeten anders worden ingezet, niet meer in wijken, maar gemeente breed.
Dit geldt met name voor de ouderlingen.
Wat we moeten koesteren is het grote aantal wijkmedewerkers. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente, omdat ze heel dicht bij de gemeenteleden staan..

2.    Samenwerking met andere kerkgenootschappen
De Raad van Kerken functioneert in De Lier uitstekend. Mede daardoor bestaat er onderling een prima samenwerking.
Het samensmelten van de Domkerkgemeente en Vredekerkgemeente vormt een doel voor de komende tijd. Momenteel worden meerdere activiteiten gezamenlijk gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de wijk Molensloot. Daar is de fusie eigenlijk al rond.
Wij zijn bijzonder geïnspireerd door het document van dr. Arjan Plaisier, “KERK 2025”. Daarin wordt duidelijk gemaakt, dat we BACK to BASICS moeten gaan. Terug naar de kern en weer ontdekken waar het om gaat. Hij zegt verder, dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen.
Willen wij echt tot elkaar komen, dan zullen wij het “moeizame product” moeten ontwijken en in het ware geloof tot elkaar komen.
Verder is het van belang te fuseren als beide kerken eraan toe zijn. Op die manier kunnen beide partijen op gelijk niveau met elkaar communiceren.
Verder hopen wij dat we spoedig komen tot het maken van één preekrooster, tot kanselruil, één Kerkgids en een gezamenlijke Eredienstcommissie, gezamenlijk Avondmaalsvieringen (’s morgens) met de Domkerkgemeente
 
3.    Jeugd
Er is wel degelijk jeugd in de Vredekerkgemeente. Om hen te bereiken en hun betrokkenheid te vergroten is het noodzakelijk, dat:
 • Het JeugThuis een aantrekkelijke plaats is/wordt voor de jeugd. Dat het dus blijft bestaan en de activiteiten worden  uitgebouwd
 • Dat er contacten met andere groepen waarin de jeugd wel actief is wordt aangegaan en bevorderd (Westland Netwerk, Hok Tuba etc.)
 • Doop-terugkomavonden, Geloofsopvoedingsgroepen etc. worden bevorderd
 • Kerk – en Schooldiensten, Open Kerk ochtenden voor schoolklassen belangrijk blijven
 • Kindernevendienstcie. meer aandacht geven, blijven bezinnen op organisatie en inhoud van de Jeugdgroepen, Kliederkerk bevorderen
 • Takenpakket van de predikanten onder de loep nemen inzake de verdeling richting jeugd en andere doelgroepen.
 
4.    Zorgzame Kerk
Het werk van de Diaconie inzake de Zorgzame Kerk krachtig ondersteunen
 
5.    Pastoraat
Het is moeilijk om wijkouderlingen te vinden. Daarom is het aan te bevelen het pastoraat van  wijkgericht naar vraaggericht te organiseren.
Dat kan betekenen dat de gemeente wordt onderverdeeld in doelgroepen.
Hierbij denken wij aan:
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Zieken
 • Nieuw ingekomen
 • Tussengeneratie
 • Jonge ouderen.
Vraag gestuurd pastoraat, zelf de dominee bellen.
Dus: de ambtsdragers werken gemeente breed, liefst in teams van minimaal twee.
 
6.    Organisatie
 • Wij zijn een gemeente met een platte organisatiestructuur, slechts twee bestuurslagen, waarbij de Kerkenraad het hoogste orgaan is in de besluitvorming
 • een goede communicatie zowel binnen Moderamen en KKR als naar de Gemeente bevorderen. Duidelijke afspraken. Openheid naar de gemeente over vergaderdata, agendapunten, besluiten,
 • Bevorderen van implementatie van de besluiten.
 • Op zondag het Centrum tot Kerkhuiskamer maken met verschillende activiteiten?

 
terug