zondag 18 februari 2024 om 09.30 uur

1e zondag van de 40 dagentijd
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): MatteĆ¼s 16: 13-23
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Henri Sneller

Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Koos de Rijke
Bijbellezer: Lydia Lijster-Wilmer
Collecte: 1. KIA - omzien naar gevangenen, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst (in de next generation dienst)
40-dagentijd: Met vallen en opstaan 
Jij bent Petrus, de rots. Matteüs 16: 13-23

   
Orde van dienst:
Thema: Jij bent Petrus, de rots
Orgelspel
Welkom
Intochtspsalm 62: 1 + 4
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
    van Hem verwacht ik altijd weer
    mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
    Ik wankel niet, want Hij staat vast:
    mijn toevlucht, als het water wast,
    mijn rots, mijn enige vertrouwen.
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
    Hij immers schenkt u altijd weer
    zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen. 
    Wankel dan niet, want Hij staat vast,
    Hij is, ook als het onheil wast,
    uw rots, uw enige vertrouwen.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtspsalm 62: 5 + 6
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
    mijn naam rust in de schutse Gods.
    O volk, uw God laat u niet vallen.
    Als gij voor Hem uw hart uitstort,
    vertrouw dat gij gezegend wordt:
    God is een schuilplaats voor ons allen.  
6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
    zie toe dat gij geen onrecht doet,
    want alle macht is snel vervlogen.
    ’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk,
    gij zijt een ademtocht gelijk,
    lucht, in een weegschaal afgewogen.
Kyriëgebed
Lied 146a: 2 + 4 + 5

2. Hoe goed is ’t hun die bouwen
    op Israëls vaste rots,
    hun die zich toevertrouwen
    de trouwe handen Gods.
    Zij hebben ’t heil verkregen,
    de allerschoonste schat;
    God leidt hen op zijn wegen,
    hun voet wordt moe noch mat.


4. Hij is de Heer, de trouwe,
    die niemand onrecht doet.
    Wie maar aan Hem zich houden,   
    die geeft Hij alle goed.
    Moet iemand onrecht lijden,
    de Heer staat aan zijn kant.
    Hij doet te allen tijde
    aan elk zijn woord gestand.
5. Op duizenderlei wijze
    redt Hij ons van de dood.
    Hij geeft ons drank en spijze   
    in schaarste en in nood.
    En als wij zijn gevangen,
    te middernacht zendt Hij
    ons liederen en gezangen
    en maakt ons eindelijk vrij.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Lezing uit het Nieuwe Testament – Matteüs 16: 13-23
13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.
21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ 23Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’
Lied 533: 1 + 3  +  4
1. Daar komt een man uit Nazaret.
    Zijn naam is: Hij die mensen redt,
    en met de minsten wil Hij zich verbinden;  
    zijn naam is bij vergetenen te vinden.
    In Galilea zien we Hem,
    de Heer die in Jeruzalem
    bespot wordt en geslagen,
    in Galilea moet je naar Hem vragen.

3. In het verborgen trekt Hij rond.
    Verhalen gaan van mond tot mond,
    in Galilea gaan geheimen open,
    de hopelozen durven weer te hopen.
    In Galilea zien we Hem,
    de Heer die in Jeruzalem
    bespot wordt en geslagen,
    in Galilea moet je naar Hem vragen.
4. Wie is die vreemde Joodse man,
    die nergens thuis is in het land?
    Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
    Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.  
    In Galilea zien we Hem,
    de Heer die in Jeruzalem
    bespot wordt en geslagen,
    in Galilea moet je naar Hem vragen.
Verkondiging
Lied 204: 4 + 7 + 9
4. De zeeman vat weer nieuwe moed,
    de rust daalt op de watervloed.
    De haan wist zelfs met zijn geluid
    de rots der kerk zijn schulden uit.

7. O Jezus, zie ons wankel gaan:
    uw aanblik doet standvastig staan,
    uw oogopslag wijst ons terecht;
    de schuld wordt schreiend afgelegd.  
9. Aan God de Vader alle eer,
    gezegend is de Zoon, de Heer,
    de Geest die ons vertroost, Hij moet  
    geprezen zijn, nu en voorgoed!
Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 653: 1 + 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
    Verborgene die bij ons zijt,
    zolang ons ’t aanzijn is gegeven,   
    de aarde en de aardse tijd, –
    o Christus, die voor ons begin
    en einde zijt, der wereld zin!
7. O Christus, ons van God gegeven,   
    Gij tot in alle eeuwigheid
    de weg, de waarheid en het leven,
    Gij zijt de zin van alle tijd.
    Vervul van dit geheimenis
    uw kerk die in de wereld is.
Zending en Zegen
Gezongen amenToelichting collecte
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 

terug