zondag 11 februari 2024 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Ruth 3: 7-14 en 4: 13-16
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Wim Loef

Beamer: Edwin Bongaards
Streaming: Ed Lijster
Bijbellezer: Ina van Wensen-Jeurlink
Collecte: 1. Kerk in Actie: Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen, 2. kerkrentmeesters
M.m.v.: de cantorij
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: Ruth: Ruth & Boaz. Ruth 3: 7- 4: 16

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtspsalm 108: 1 + 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied 790: 1 + 2 + 3
Leefregel: Romeinen 13: 8-14

8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
11U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Lied 816: 1 + 2 + 3 + 4 .
Gebed
Kinderlied: Iemand als Ruth
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Ruth 3: 7-14 en 4: 13-16

7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9 ‘Wie ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ zei ze. ‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10  ‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11 Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een moedige vrouw bent. 12  Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. 13 Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14 En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen.en 4:1-8 en 13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14  De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15  Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16  Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 
Cantorij: Song of Ruth.
Whither thou go-est, I will go.Whither thou lodgest there will I lodge
Thy people shall be my people now. Where thou go-est I will go.

Entreat me not to leave you and return to my father’s house
For the God that watches overall has commended me to stay.

Whither thou go-est, I will go. Whither thou lodgest there will I lodge
Thy people shall be my people now. Where thou go-est I will go.

And where thou di-est I will die and with ty people be laid to rest
For I know the God that abides with you will ever with me stay.

Whither thou go-est, I will go. Whither thou lodgest there will I lodge
Thy people shall be my people now. Where thou go-est I will go.

Lied van Ruth
Waar jij gaat zal ik gaan. Waar jij woont daar zal ik wonen.
Jouw volk zal nu mijn volk zijn. Waar jij gaat zal ik gaan.

Smeek mij niet jou te verlaten en weer terug te keren naar mijn vaders huis.
Want de God die over allen waakt heeft mij bevolen te blijven.

Waar jij gaat zal ik gaan. Waar jij woont daar zal ik wonen.
Jouw volk zal nu mijn volk zijn. Waar jij gaat zal ik gaan.

En waar jij sterft zal ik sterven en bij jou volk te ruste worden gelegd.
Want ik weet dat de God die jou nabij is altijd mij nabij zal zijn.

Waar jij gaat zal ik gaan. Waar jij woont daar zal ik wonen.
Jouw volk zal nu mijn volk zijn. Waar jij gaat zal ik gaan. (2x)
                                                                      Vertaling: Henk Boogaard.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 787: 1 + 2 + 3 + 4 
Pastoralia
Gedenken 
Lied 416: 1 + 2 + 3
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 793: 1 + 2 + 3
Zegen


Toelichting collecte
 Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. ILana een jong meisje uit Afghanistan vertelt dat zij en haar familie moesten vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen ze met een hart vool hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders dan gedacht. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden zijn soms gekmakend. Ondanks alles blijven zij en haar familie hopen op betere tijden.  Laten we deze vluchtelingen alstublieft niet vergeten. Dank u wel voor uw financiële steun.

terug