zondag 4 februari 2024 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Romeinen 12: 1-11
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Leo Bouma

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streaming: Samuel Pellikaan
Bijbellezer: Carel van Wenzen
Collecte: 1. Kerk in Actie: Bangladesh, beter bestand tegen klimaatverandering, 2. kerkrentmeesters
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst XL
Onderwerp: Ruth: Ruth & Naömi. Ruth 1: 66-22

   
Orde van dienst:
Luisterlied: Breng ons samen
Welkom
Stilte
Evangelische liedbundel 218: 1 + 2 
1. Samen in de naam van Jezus 
    heffen wij een loflied aan, 
    want de Geest spreekt alle talen     
    en doet ons elkaar verstaan. 
    Samen bidden, samen zoeken, 
    naar het plan van onze Heer. 
    Samen zingen en getuigen, 
    samen leven tot zijn eer.  
2. Heel de wereld moet het weten 
    dat God niet veranderd is. 
    en zijn liefde als een lichtstraal 
    doordringt in de duisternis. 
    ’t Werk van God is niet te keren 
    omdat Hij erover waakt 
    en de Geest doorbreekt de grenzen    
    die door mensen zijn gemaakt. 
Bemoediging & groet
Evangelische liedbundel 218: 3
3. Prijs de Heer, de weg is open 
    naar de Vader, naar elkaar. 
    Jezus Christus, Triomfator, 
    mijn Verlosser, Middelaar. 
    Vader, met geheven handen 
    breng ik U mijn dank en eer. 
    ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
    Jezus Christus is de Heer!
Gezang 351: 1 + 2 + 4 (LvdK)
1 Zie ons heden
   voor U treden,
   God die goedheid zijt,
   die ons hebt gegeven
   Christus, 't eeuwig leven,
   eens en voor altijd.

2 God van zegen,
   onzentwege
   hebt Ge uw Zoon gezaaid;
   en het zaad werd wakker:
   op de wereldakker
   wordt met vreugd gemaaid.  
4 Laat wie zaaien
   straks ook maaien
   naar uw goede wet.
   Zegen onze landen;
   't werk van onze handen,  
   God, bevestig het!
Leefregel: Galaten 6: 1-10
1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
2 Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.
3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan.  5 Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.
6  Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.
7  Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.  8 Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.
9  Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
10  Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Lied 215: 1 + 2 
1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
   die u Gods liefde doet verstaan
   als nieuw, nu gij door slaap en nacht
   weer 't leven vindt, verstand en kracht.   
2 Rondom wie bidden dag aan dag
   zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
   een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
   een nieuwe kracht door 's Geestes doop.
Gebed
Lezing: Romeinen 12: 1-11
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.
2  U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft.
4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,  5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.  7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.  8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.  10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Lied 970: 1 + 3 + 5
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
   licht van Jezus Christus,
   vlammen zijn er vele, één is het licht
   wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,    
   Geest van Jezus Christus, 
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
   wij zijn één in Christus.
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,   
   wij zijn Christus’ lichaam,
   leden zijn er vele, één is zijn kerk,
   wij zijn één in Christus.
Overdenking
Evangelische liedbundel 212
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
     schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
     samen te dienen, te zien wie U bent,
     want uw woord maakt uw wegen bekend.
 
refrein: 


 
 Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
 als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
 Vol van uw liefde, genade en kracht,
 als een lamp die nog schijnt in de nacht.
 
2. Samen te strijden in woord en in werk.
     Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
     delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
     als uw kerk, die waarachtig wil zijn.  

 Refrein:  Samen op weg gaan, dat...
Pastorale mededelingen
Gedenken
Gebed
Overige mededelingen
Collecte

Evangelische liedbundel 390: 1 + 2 + 3
1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
    een stralend licht voor de mensen om ons heen,
    Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
    Laat het schijnen door ons heen.

2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
    een levend woord voor de mensen om ons heen,
    Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
    Uw genade door ons heen.

3. Maak ons tot een zegening voor de volken,
    een zegening voor de mensen om ons heen,
    Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
    Uw genezing door ons heen.
Zegen
Amen, amen, amen
Evangelische liedbundel 390:
4. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
    een lied van dank voor de mensen om ons heen,
    Tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft.
    Laat het klinken door ons heen.


Toelichting collecte
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.


 

terug