zondag 26 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): 1 Tessalonicenzen 5: 4-11
Ouderling(en): Piet Buitelaar en Peter Luijendijk
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Paul Mosterd
Streamer: Samuel Pellikaan
M.m.v.: Saxofoonkwartet van CHV Excelsior
Collecte: 1. Kerk in Actie: met oog op het einde, 2 de kerk
Na de dienst: koffie en thee
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: Wees blij! Filippenzen 4: 4 –9

Orde van dienst:
Thema: Troost en toekomst
Orgelspel
Lied: De mensen die we missen
Saxofoonkwartet:  Nader, mijn God, bij U
Weerklank 514: 1 + 4
1. Nader, mijn God, bij U, steeds naderbij
    Stijgt mijn gebed tot U: Wees mij nabij!
    U, die mijn leven kent, heeft zich niet afgewend.
    Nader, mijn God, bij U, steeds naderbij

4. Nader, mijn God, bij U, steeds naderbij
    Leef ik in Christus’ naam, U bent nabij
    En als mijn einde wacht, draagt U mij door de nacht
    nader, mijn God, tot U, nader tot U.

Welkom door voorganger
Intochtslied 869: 3
3. Wat onze God in de aanvang schiep,
    dat wil Hij ook bewaren;
    wat onze God tot aanzijn riep
    doet Hij zijn trouw ervaren.
    De Heer regeert, en het is goed
    waar Hij de mensen wonen doet.
    Geef onze God de ere!

Stil gebed
Bemoediging en groet
Weerklank 869: 5
5. Wie alle troost ontberen moet
    en wien geen mens kan helpen,
    houd moed, – God zal met overvloed
    van heil u overstelpen.
    Hij buigt zich over het bestaan
    van hen die door de diepten gaan.
    Geef onze God de ere!
Kyriëgebed
Lied 1008: 1 + 2
1. Rechter in het licht verheven, / koning in uw majesteit,
    louter ons geringe leven, / scheld ons onze schulden kwijt,
    laat uw vleugelen ons omgeven, / troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden / om de vrede die niet daagt.
    Zie hoe diep er wordt geleden, / hoe het kwaad de ziel belaagt.
    Zie uw mensheid hier beneden, / wat zij lijdt en duldt en draagt.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Lied 221: 1 + 3
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
    zo als een mantel om mij heen geslagen,
    zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
    ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
    dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
    Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
    Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
    wil alle liefde aan uw mens besteden.
    Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Schriftlezing Nieuwe Testament: 1 Tessalonicenzen 5: 4-11
4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief,  5want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
7Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Lied 315: 1 + 2
1. Heb dank, o God van alle leven, / die zijt alleen Uzelf bekend,
    dat Gij uw woord ons hebt gegeven, / uw licht en liefde ons toegewend.
    Nu rijst uit elke nacht uw morgen, / nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
    en wat voor wijzen bleef verborgen / werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren / en ver van U verzworven is,
    Gij noemt zijn naam, hij is herboren, / vernieuwd door uw getuigenis.
    Uw woord, dat spreekt in alle talen, / heeft uit het graf ons opgericht,
    doet ons in vrijheid ademhalen / en leven voor uw aangezicht.
Overdenking
Meditatieve muziek
Saxofoonkwartet met Air van Händel
Gedenken
Inleiding
Gedicht

2022     
30 oktober 
7 november 
12 novmeber
22 november 
24 november 
3 december
10 december
18 december
31 december
Cornelis (Cees) van der Meer  
Pieter Cornelis (Piet) Verhulst
Ingetje Maartje (Ineke) Noordam-Wassink 
Petronella Arina (Nel) van den Ende-van der Lingen 
Christiaan (Chris) van der Schee
Maria Petronella (Riet) Kok-van Eijmeren
Leen Lagerwerf 
Maartje van den Bos-Bongaards  
Elisabeth (Bep) Stolze-Vellekoop
87
68
73
86
88
77
87
91
81
2023    
9 januari
10 januari
17 januari
18 januari
22 januari
30 januari
3 februari
1 maart
12 maart
4 april
27 april
4 mei
10 mei
11 mei
18 juli
20 augustus
21 september 
Jacoba Pieternella (Cobie) van den Bos-van der Marel  
Corstiaan Versteeg 
Gerardina Willemina (Gré) Haaring-Pruijsen 
Nelly Jacoba (Nel) van Bruinnessen-Hanemaaijer 
Klaas Marie (Klaas) Stolk
Cornelia Maria (Rie) Stolze-van der Wel 
Anke Theodora (Ank) Stolze-Lalleman  
Jannetje (Jannie) de Bruin-van den Burg      
Jannetje van der Sar-van Vliet      
Arjan Lagerwerf        
Anna Maria (Annie) van der Plas-Meijster 
Boudewijn (Bou) Ridder
Martina (Tiny) Brückner-Stolze
Willempje Johanna (Will) van Vliet-Oosters
Jacob Pieter (Jaco) Pieter Voskamp
Marrigje (Marry) Bogaards-Krikke 
Thea Anna (Thea) Hulscher-Stolze
79
86
84
90
83
95
73
98
95
43
87
85
75
81
54
85
81

Lied 504 (Weerklank) – Droog met uw wind mijn tranen (melodie LvdK 448)
Droog met uw wind mijn tranen / en deel in mijn verdriet.
Heer, leid mijn pijn in banen, / waar U uw troost gebiedt.
Soms kan ik niet meer huilen / zo groot is het gemis.
Laat mij dan bij U schuilen, / waar dit te dragen is.

Heer, U kent mij van binnen, / de breuk door heel mijn hart.
Wat moet ik nu beginnen, / waarheen met al die smart?
Doe in uw kruik mijn tranen, / bewaar de zware tijd.
En wil mij dan bepalen / bij licht en eeuwigheid.

Eens droogt U al de tranen; / voorbij is dan verdriet.
En God zal ons dan manen / tot vreugde in ons lied.
Daar zal geen dood, geen rouw zijn, / geen moeite en geen pijn.
Het tranenbrood zal op zijn / de tranen zijn voorbij.

Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte – Er is een toekomst vol van hoop
Slotlied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Wegzending en zegen
Gezongen Amen

Orgelspel / Koffie / thee / ontmoeting


Toelichting collecte:
Zondag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.
Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.


 

terug