zondag 12 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Wim Loef

Beamer: Wim de Vos
Streamer: Evert van den Berg
Bijbellezer: Ina van Wensen-Jeurlink
Collecte: 1. Kia werelddiaconaat Libanon, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
Onderwerp: Hemel en aarde, zing voor God. Psalmen 148: 1 – 14

Orde van dienst:
Thema:
 Hemel en aarde zing voor God
Orgelspel
Lied voor de dienst: Dan bent U bij ons
Welkom
Intochtslied 216
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
    zingende vogels geven hem door.
    Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
    beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
    vochtige aarde, geurig als toen.
    Dank voor gewassen, grassen en bomen,
    al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
    licht dat ooit speelde waar Eden lag.
    Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
    dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtslied 103c: 1 + 3
1. Loof de koning, heel mijn wezen,
    gij bestaat in zijn geduld,
    want uw leven is genezen
    en vergeven is uw schuld.
    Loof de koning, loof de koning,
    tot gij Hem ontmoeten zult.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
    Hij kent onze broze kracht.
    Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
    van de boze en zijn macht.
    Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
    die het licht is in de nacht.
Kyriëgebed
Glorialied 978: 1 + 3 + 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
    de aarde met haar wel en wee,
    de steile bergen, koele meren,
    het vaste land, de onzekere zee.
    Van U getuigen dag en nacht.
    Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
    met koninklijke pracht bekleed.
    De zorgeloze vogels melden
    dat Gij uw schepping niet vergeet.
    ’t Is alles een gelijkenis
    van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
    en laat mij door de wereld gaan 
    met open ogen, open oren
    om al uw tekens te verstaan.
    Dan is het aardse leven goed,
    omdat de hemel mij begroet.

Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Evangelische liedbundel 155
Kindermoment
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 148
1Halleluja!
Loof de HEER, bewoners van de hemel,
loof Hem daar in de hoogten.
2Loof Hem, herauten van de HEER,
loof Hem, hemelse legermacht.
3Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, heldere sterren,
4loof Hem, hoogste hemelen
en wateren daarboven.
5Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
6Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
Hij stelde een wet die nooit voorbijgaat.
7Loof de HEER, bewoners van de aarde,
zeemonsters en oceanen,
8vuur en hagel, sneeuw en rook,
stormwind die doet wat Hij zegt.
9Loof de HEER, bergen en heuveltoppen,
hout dat vrucht draagt, ceders,
10dieren in het wild, vee in het veld,
alles wat kruipt en op vleugels gaat.
11Loof Hem, koningen der aarde en naties,
vorsten en leiders, overal ter wereld,
12jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.
13Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
14Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie Hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat Hem nabij is.
Halleluja!

Lied 148: 6
6. Naam van de Heer die heilig zijt,
    gezegend uw aanwezigheid.
    Ver boven aarde en hemel gaat
    de luister van uw hoge staat.
    God is nabij en zeer verheven,
    Hij doet zijn volk in ere leven.
    Daarom gij schepping wijd en zijd,
    verhoog de Heer en wees verblijd!

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 10: 17-22
17De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 21Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 22Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’

Overdenking
Meditatieve stilte
Evangelische liedbundel 372 
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Pastorale mededelingen
Gedenken 
Lied 416: 1 + 3
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
    jou nabij op al je wegen
    met zijn raad en troost en zegen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
    in zijn liefde je bewaren,
    in de dood je leven sparen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 413
1. Grote God, wij loven U,
    Heer, o sterkste aller sterken!
    Heel de wereld buigt voor U
    en bewondert uwe werken.
    Die Gij waart te allen tijd,
    blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
    U, de Eeuwige, ongeziene,
    looft uw liefde en zingt ervan.
    Alle engelen, die U dienen,
    roepen U nooit lovensmoe:
    ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
    open uwe vaderarmen,
    stort uw zegen over ons,
    neem ons op in uw erbarmen.
    Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
    laat ons niet verloren gaan.

Wegzending en zegen
Gezongen Amen


Toelichting collecte
Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vak trainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal. 

terug