zondag 11 juni 2023 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Karin Poot-Boekestijn
Organist: Wim Loef

Koster: Arend vd Stok, tel. 06-37563046
Beamer: Paul Mosterd
Streaming: Evert vd Berg
Bijbellezer: Karin Stolk-Jansen
Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Onderwerp: Het geloof van een Romeinse officier. Lucas 7: 1-10

   
Orde van dienst:
Lied voor de dienst:
Opwekking 637
Welkom
Intochtslied 906: 2 + 4
2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven   
    dag en nacht de engelen loven.
    Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
    al de hoge hemelsferen.
    Laat o Heer, / U ter eer,
    ons lied ook U prijzen,
    lof en dank bewijzen.
4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,  
    U volkomen eer bewijzen.
    Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
    naar U zien met eigen ogen.
    Laat mij nu / reeds aan U
    alles mogen geven,
    lieve God, mijn leven.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtslied 906: 8
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
    U ten heiligdom gegeven.
    Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
    dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
    Waar ik ga zit of sta,
    laat mij U aanschouwen,
    met een stil vertrouwen.
Kyriegebed
Glorialied – Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
    Hij draagt ons leven dag aan dag,
    zijn naam is onze vrede.
    Hij is het die ons heeft gered,
    die ons in ruimte heeft gezet
    en leidt met vaste schreden.
    Hij die het licht roept in de nacht,
    Hij heeft ons heil teweeggebracht,
    dat wordt ons niet ontnomen.
    Hij droeg ons door de diepte heen,
    de Here Here doet alleen
    ons aan de dood ontkomen.
Gebed om de Geest
Kinderlied: Als je gelooft
Kindermoment
Schriftlezing NT: Lucas 7: 1-10
71Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging Hij Kafarnaüm in. 2Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe om Hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze Hem dringend mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die U dit verzoekt, is het waard dat U hem deze gunst bewijst. 5Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar Hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. 7Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar U toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. 8Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!”, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!”, dan doet hij het.’ 9Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem; Hij keerde zich om naar de menigte die Hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie: zelfs in Israël heb Ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 10Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.
Lied 840: 1 + 2
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
    want mijn leven is onder de macht gesteld
    van de Heer die mijn dagen en nachten telt   
    en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
    Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
    wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
    wees de adem waaruit ik ontsta.
Overdenking
Meditatieve stilte
Lied 795: 2 + 4 + 5
2. Vul de stilte met uw adem,
    alle druk is ons te veel.
    Wij gaan onder in ons falen,
    als uw liefde ons niet heelt.

4. God, die alle dingen nieuw maakt,  
    zet opnieuw een toekomst in
    waar wij van uw zegen leven,
    anderen tot zegen zijn.
5. Geef geloof dat trouw kan groeien,
    hoop op meer waarachtigheid,
    liefde die zo lang blijft bloeien
    als uw liefde ons geleidt.
Pastorale mededelingen
Gedenken
Lied 416: 1
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
    jou nabij op al je wegen
    met zijn raad en troost en zegen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn
Gedenken
Psalm 42: 7
7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
    vleugellam geslagen ziel,
    hoop op God en wees geborgen.
    Hij verheft wie nederviel.
    Eens verschijn ik voor de Heer,
    vindt mijn ziel het danklied weer:
    Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
    altijd aan de dood ontheven.
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 723
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
    daar wordt de mens, van dwang gered,
    weer in het licht geheven.
    Als ’s Heren woord weerklinkt met macht    
    wordt aan het volk dat Hem verwacht
    de ware troost gegeven.
    Zijn Geest weerstaat de valse schijn
    en schrijft in harten het geheim
    van ’s Vaders grote daden.
    Zo leven wij om Christus’ wil
    te allen tijd gerust en stil
    alleen van zijn genade.
1. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
    drijft rusteloos de eeuwen voort
    wat mensen ook verzinnen.
    En waar de weg onvindbaar scheen    
    mochten wij door geloof alleen
    de tocht opnieuw beginnen.
    Gij hebt de vaderen bevrijd
    en uit het diensthuis uitgeleid
    naar ’t land van melk en honing.
    Hervorm, herschep ook ons geslacht,
    opdat het door de wereldnacht
    de weg vindt naar uw woning.
Wegzending en zegen


terug