woensdag 8 maart 2023 om 19:30 uur

Biddag voor gewas & arbeid
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Suzan van Zanten-Keijzer
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streamer: Koos de Rijke
Collecte: 1. voedselbank, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

   
Orde van dienst:
Thema:
 Wat is van waarde?
Orgelspel
Lied: 
15 miljoen mensen
Welkom
Intochtspsalm 145: 3

3. Genadig en barmhartig is de Heer,
    lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
    Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
    al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
    U loven, Heer, de werken van uw handen,
    de hemelen, de zeeën en de landen.
    U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
    die elke dag uw goedheid ondervinden.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtspsalm 145: 5
5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
    Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
    Gij opent uwe hand, en al wat leeft
    vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
    Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
    in al zijn daden is Hij ons genegen.
    Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
    wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
Gebed
Lied 942: 1 + 3
1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
    vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
    Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
    dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
    Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
    Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
    Open die wereld die geen einde heeft,
    wil alle liefde aan uw mens besteden.
    Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Lezing uit het Oude Testament: Prediker 2: 20-27
20Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. 21Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het nalaten aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. 22Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 24Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25Want wie kan zich tegoed doen en genieten zonder dat Hij ermee instemt? 26Aan een mens die Hem behaagt geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt Hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
Lied 880
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
    ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
    het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
    van ster tot onstuimige zee.

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
    stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
    in de hectische steden en de stilte van wijsheid
    in elk kind, onbevangen en klein.

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
    welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
    Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
    bevrijdt onze ziel van verdriet.

4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
    wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
    Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
    tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 6: 19-23
19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
Lied 797: 6 + 8
6. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
    zijn der mensen schatten!
    Vuur en vlam kan ze verteren,
    en de vloed is niet te weren, –
    alles zal tot niets verkeren.

8. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
    is der mensen wezen!
    Al ons doen en al ons streven,
    heel de wereld duurt maar even.
    Wie God vreest zal eeuwig leven.
Overdenking
Meditatieve stilte
Lied 843
1. Wat te kiezen, leven, dood,
    afgod geld, genadebrood?
    Alles houden wat ik heb,
    of mij geven, gaandeweg?

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,    
    wat mij werft en wat mij leeft,
    is het vele, geld en goed,
    aarden schatten, overvloed.  
3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt,    
    die mij voedt en mij verkwikt,
    is de Ene, goed is God,
    hemelschat, genadebod.

4. Wat te kiezen, leven, dood,
    afgod geld, genadebrood?
    Alles houden wat ik heb,
    of Hem volgen op zijn weg.
Pastorale mededelingen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 978: 1 + 3 + 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
    de aarde met haar wel en wee,
    de steile bergen, koele meren, 
    het vaste land, de onzekere zee.
    Van U getuigen dag en nacht.
    Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
    met koninklijke pracht bekleed.
    De zorgeloze vogels melden
    dat Gij uw schepping niet vergeet.
    ’t Is alles een gelijkenis
    van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
    en laat mij door de wereld gaan
    met open ogen, open oren
    om al uw tekens te verstaan.
    Dan is het aardse leven goed,
    omdat de hemel mij begroet.
Wegzending en Zegen
Gezongen AmenToelichting collecte
De voedselbank is afhankelijk van giften en donaties van voedsel. De collecte van de diaconie op biddag bestemd voor de voedselbank. Helaas broodnodig.
U kunt uw gift overmaken op NL 78 RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestante Gemeente De Lier o.v.v. Voedselbank of via de QR code

terug