zondag 29 mei 2022 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Hebree├źn 11: 8-16
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streaming: Marco Stolze
Bijbellezer: Martin Hulscher
Collecte: 1. hospice Beukenrode   2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool
Onderwerp: Abraham, Sara en Isaak: Het geloof van Abraham Hebreeën 11: 8-16

Orde van dienst:
Welkom
Intochtslied 601: 1 + 2  
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangslied: Psalm 68: 2 + 7
Leefregel: 1 Thessalonicenzen 5: 13b-24
Leef in vrede met elkaar. 14  Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15  Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18  dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en heb geen minachting voor profetieën. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. 23 Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.
Lied 981: 1 + 3 + 4 + 5
Gebed
Kindermoment:
Lied: Abraham
Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-16
8  Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9  Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11  Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12  Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort, zo veel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee.
13  Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Lied 939: 1 + 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Psalm 27: 2 + 7
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Slotlied 909: 1 + 3
Zegen


Toelichting collecte
Hospice Beukenrode is een begrip in het Westland.
De collecte van de zondag is bestemd voor de palliatieve zorg van het hospice.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Hospice Beukenrode

terug