zondag 28 november 2021 om 19.00 uur

1e Advent, Heilig avondmaal
Voorganger: ds. Lennart van Berkel
Ouderling: Piet Buitelaar
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren        

Ook in de avonddienst zal er aandacht zijn voor de Adventsperiode die is begonnen. We lezen uit Lucas 1: 5-25, de bijzondere aankondiging van de geboorte van Johannes, de bijzondere wegbereider van Jezus. Voor zijn ouders Zacharias en Elisabet breekt er een tijd aan van advent, van verwachten, van geduld, van afzondering en teruggetrokken leven, toelevend naar hun grote, wonderlijke dag. Een boeiend verhalen van waaruit diverse parallellen te trekken zijn naar ons leven nu en de huidige maatschappij

   
Orde van dienst:
Thema – Een groots gebaar
Welkom
Intochtslied – Psalm 119: 1 + 2
Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 119: 6
O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.
VOORBEREIDING
Gebed
Lied 450: 1 + 2 + 3
Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 1: 5-25
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.
Lied 464: 1 + 2
Een engel spreekt een priester aan.    
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
Soms staat de hemel op een kier:  
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!
Overdenking
Meditatieve stilte
Lied 906: 1
  God is tegenwoordig, God is in ons midden,
  laat ons diep in ’t stof aanbidden.
  God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
  alles in ons voor Hem neigen.
  Wie de stem / heft tot Hem
  sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen
Dankgebed en Voorbeden
VIERING HEILIG AVONDMAAL
Lied 377:  1 + 2 + 5 + 6
Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –   
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –   
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.
Nodiging
Tafelgebed met
Lied 906: 2

God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen, / lof en dank bewijzen.

Onze Vader
Inzettingswoorden
We nemen deel aan het lopend avondmaal
Dankzegging
Slotlied 864: 1 + 3 + 4
Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?   
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat
Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,   
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.
Wegzending en Zegen

Inzameling van de gaven
Eerste mandje: Streekverband De Tien
Tweede mandje: Het werk van de kerkrentmeesters

Toelichting collecte
Vandaag wordt er opnieuw gecollecteerd voor ‘Streekverband De Tien’. De opbrengsten voor Streekverband De Tien lopen achter in vergelijking met andere jaren. Daarom willen we in het kort nog een keer de 6 projecten van De Tien onder uw aandacht brengen. De projecten waar de opbrengst dit jaar voor bestemd is, zijn:
  • Project Girls Empowerment Foundation, zij hebben de taak om het voor meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk te maken hun volledige potentie te benutten. Dit doen ze door educatie, veiligheid en daar waar nodig onderdak te bieden.
  • Stichting Jarikin, is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs.
  • Kenia Project, sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. Inzet is de verbetering van onderwijs, medische voorzieningen, drinkwater en irrigatie, de landbouw en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen.
  • Mano a Mano, deze christelijke organisatie verleent hulp in de Dominicaanse Republiek waar nodig. Het kan gaan om woningen of gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg en schoon watervoorziening.
  • Stichting Hart voor Moldavië, naast de projecten zomerkampen, naschoolse opvang, shelter, Hart van een Kind en dagopvang voor ouderen is ook het project ‘Thuiszorg voor ouderen’ opgestart.
  • Stichting Westland4Gambia, deze stichting die zich inzet voor een gezond gebit voor kinderen.
U kunt uw gift overmaken op banknummer diaconie: NL78 RABO 0336 2043 37 ovv Streekverband De Tien.
De diaconie beveelt de collect van harte aan!

terug