zondag 19 maart 2023 om 09:30 uur

Domkerk, doopdienst
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

4e zondag in de 40 dagentijd
Beamer: Adriaan van Zanten
Streamer: Peter de Rijcke
Bijbellezer: Truus vd Lee
Collecte: 1. de Glind, 2 de kerk
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Onderwerp: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? Johannes 6: 25-51

   
Dopelingen:
Pim Johannes van Rodijnen, geboren op 15 oktober 2022
    Zoon van Ben & Marijke van Rodijnen en broertje van Janna en Nola
Emma Maria van der Ende, geboren op 16 oktober 2022
    Dochter van Roland & Justyna van der Ende

Orde van dienst:
Thema: Een hemels geschenk
Lied voor de dienst:  Nu dat jij er bent
Welkom
Lied 139b: 1
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
    en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
    De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend
    en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

refrein:
    Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
    en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
    Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
    en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 139b: 2
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
    ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.
    Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
    en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

refrein:
    Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
    en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
    Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
    en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.
Gebed
Lied: 
Diep, diep, diep als de zee
Bediening van de Heilige Doop
Opwekking for Kids 77: God kent jou vanaf het begin
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou, ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Presentatie
voorganger:   
Mag ik de doopouders vragen te gaan staan?
Ben & Marijke van Rodijnen en Roland & Justyna van der Ende,
hebben de wens uitgesproken hun kind ten doop te houden.
Welke namen hebben jullie aan je kind gegeven,
waarmee het zich gekend mag weten bij God en bij mensen?
Ben & Marijke:
Roland & Justyna: 
voorganger:
 
Pim Johannes
Emma Maria
Moge deze namen gegraveerd zijn in de handpalm van onze God 
en geschreven in zijn boek van het leven.
 doopouders:
Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu:
Ben & Marijke van Rodijnen / Roland & Justyna van der Ende verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ja
Onderwijzing
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis
voorganger:  Mag ik u allen vragen om te gaan staan voor zover dat mogelijk is
  Ben & Marijke
Roland & Justyna
en jullie allen, hier samengekomen rond de doopvont
om getuigen te worden van de doop van:
Pim Johannes van Rodijnen
Emma Maria van der Ende 
  en voor de meesten geldt – om ook jullie eigen doop te gedenken,
schaam je er niet voor om de Christus te belijden,
want het Evangelie is een kracht van God
tot behoud van een ieder die gelooft.
Zing daarom, voor wie dat wil en kan, deze woorden mee
in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen,
Lied 344 
1. Wij geloven één voor één en ook samen:
    de Heer is God en anders geen. Amen, amen.

2. Wij geloven in de naam Jezus Christus,
    gestorven en weer opgestaan. Halleluja!

3. Wij geloven dat de Geest ook nog heden
    de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.
Doopgebed
Doopvragen
voorganger: 
 
Ik vraag de doopouders en zussen naar voren om het doopvont te vullen. Alle andere kinderen mogen rondom de doopvont komen staan
De doopvont wordt gevuld met water
(foto’s van de dopelingen worden daarna getoond)
voorganger:   
Ben & Marijke / Roland & Justyna
zijn jullie bereid Pim / Emma te ontvangen als een kind van God en jullie geloof te laten sterken door zijn / haar aanwezigheid in jullie leven?
En beloven jullie Pim / Emma in woord en daad voor te gaan op de weg die is gebaand door Christus onze Heer en hem / haar te onderwijzen in de Bijbel?
Ben:              
Marijke:         Roland:         
Justyna:        
Ja, dat beloof ik
Ja, dat beloof ik
Ja, dat beloof ik
Ja, dat beloof ik
Bediening van de Doop
voorganger: 

 
Pim Johannes van Rodijnen / Emma Maria van der Ende
ik doop je in de Naam van de Vader… en de Zoon… en de Heilige Geest…
Je bent een kind van God, getekend (†) met het kruis van Christus.
Zegenbede en handoplegging:
voorganger:     


 
 
Here God, schenk Pim / Emma
die gedoopt werd in uw Naam
de gaven van uw Heilige Geest,
opdat hij / zij U dienen zal als een mens
die ondergedompeld werd, maar leeft.

U komt de heerlijkheid toe,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
nu en in eeuwigheid.
gemeente: Amen
   
Gedicht (door Roland)
Geroepen om te zingen 79: 1 + 4
1. Verbonden met vader en moeder,
    natuurlijk het meest met die twee,
    maar ook met de andere mensen,
    vier jij hier dit feest met ons mee.
 
refrein:     


 
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

4. Nu mag, je gaan leven met mensen,
    verbonden in liefde en trouw,
    omdat zij vandaag bij dit dopen
    Gods Naam leggen naast die van jou. (refrein)

Antwoord gemeente
voorganger:  


 
Zo zijn de namen van
          Pim Johannes van Rodijnen
          en Emma Maria van der Ende  
                 
nu verenigd met de Naam van de Heer onze God.
  Gemeente, draag Pim en Emma in jullie gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk
gemeente:

 
Welkom, kinderen van God,
welkom in de Kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Ophangen van de druppel
Kaars aansteken / doopkaars
Voorganger:             Mag ik Janna en uitnodigen om de doopkaars aan te steken?
De doopkaars worden aan de Paaskaars aangestoken
Overhandiging van de doopkaars door de ouderling van dienst:
ouderling:    
Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld.”
Jezus zegt ook: “U, jij bent het licht der wereld.”
We spreken hierbij onze bede uit
dat ook Pim en Emma lichtdrager mag zijn
in dienst van hun Heer.
Cadeau namens de gemeente

Kindermoment: 40-dagentijd project
Uitleg
Projectielied
Schriftlezing – Johannes 6: 35-51
35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien. 37Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, 38want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft. 39Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag laat opstaan.’
41De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. 42‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ 43Jezus zei: ‘Houd op met protesteren. 44Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. 45Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij Mij. 46Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. 47Werkelijk, Ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48Ik ben het brood dat leven geeft. 49Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Opwekking 617
Overdenking 
Lied 362: 3 en 221: 3 
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
    Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
    Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
    uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
    Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
    dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
    Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
    Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
    wil alle liefde aan uw mens besteden.
    Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Dienst van de Gebeden
Pastorale mededelingen
Joh. de Heer 1012: 1
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
    er is een God, er is een God.
    Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
    er is een God die hoort.
    Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
    wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
    Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
    er is een God die hoort.
Gedenken
Evangelische liedbundel 413: 1 + 4

1 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
   wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
   nimmer heeft men op deze aarde 
   ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 

4 Wat een vreugde zal dat wezen, 
   straks vereend te zijn met Hem 
   in de stad met paarlen poorten 
   in het nieuw Jeruzalem. 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
Dankgebed / Voorbeden / Stilte / Onzevader
Overige mededelingen
Collecten
Slotlied: Opwekking 602
Vrede van God, De vrede van God,    
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus naam, In Jezus naam,
In Jezus naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,   
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Zegen


Toelichting collecte
Een stabiel thuis voor kinderen Nederland: De Glind
Ruimte voor een kind in jeugddorp De Glind. Hier vinden uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Een gezinshuis is woonopvang bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Naast het gezinswonen krijgen kinderen in Jeugddorp De Glind ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen. Steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?

terug