zondag 11 december 2022 om 09:30 uur

3e Advent
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): Jozua 2: 1-13 & Jozua 2: 14-24 & Jozua 6: 20-25 & MatteĆ¼s 12: 46-50
Ouderling(en): Jeanne Groenheide
Organist: Wim Loef

Beamer: Paul Mosterd
Streamer: Koos de Rijke
Bijbellezer: Elbert vd Akker
Collecte: 1. KIA NL vrolijkheid in Asielzoekerscentra, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

   
Kindernevendienst:
Onderwerp: Jozef wacht op de komst van Jezus
Op deze zondag staat Matteüs 1:18-24 centraal: Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons.

Orde van dienst: 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de adventskaars
Kaarsenversje
Intochtslied 446: 1 + 3
1. Zijt Gij waarop de wereld wacht
    of wachten wij een ander?
    Zult Gij, een zwakke zonder macht,      
    als koning heersen in Gods kracht,
    ons leiden tot elkander?
3. Zijt Gij van wie gesproken is   
    in de voorbije tijden?
    Hoe maakt Gij onze ziel gewis,
    dat God door de geschiedenis
    voor U de weg bereidde?
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtslied 446: 4 + 5
4. ‘Kom, die van hopen moede zijt,   
    die arm zijt van verlangen!
    Kom tot het oordeel dat bevrijdt
    en ’t heil, dat eeuwig u verblijdt,
    zult gij om niet ontvangen!’
5. Kom Heer, op wie de wereld wacht, 
    wij wachten op geen ander.
    O kom, een zwakke zonder macht,
    als koning heersen in Gods kracht
    en leid ons tot elkander.
Kindermoment
Projectlied
 In een wereld, soms zo duister,
 Wordt al eeuwenlang gewacht,
 Op een nieuwe morgen - luister,
 Hoor je ’t lied al door de nacht?
 God belooft een nieuwe wereld,
 Al ons wachten wordt beloond.
 Hij zal wonen bij de mensen,
 Komt als kind in onze nacht.
Refrein:
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht. (2x)
Kyriëgebed
Lied  608: 1 + 2
1. De steppe zal bloeien / de steppe zal lachen en juichen.
    De rotsen die staan / vanaf de dagen der schepping
    staan vol water, maar dicht / de rotsen gaan open.
    Het water zal stromen / het water zal tintelen, stralen,
    dorstigen komen en drinken.
    De steppe zal drinken, / de steppe zal bloeien,
    de steppe zal lachen en juichen.

2. De ballingen keren / zij keren met blinkende schoven.
    Die gingen in rouw / tot aan de einden der aarde
    één voor één, en voorgoed / die keren in stoeten.
    Als beken vol water / als beken vol toesnellend water
    schietend omlaag van de bergen.
    Met lachen en juichen - / die zaaiden in tranen
    die keren met lachen en juichen.
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Toelichting liturgisch bloemschikken
Lezing uit het Oude Testament | Jozua 2: 1-13
21Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op pad met de opdracht om het hele gebied, en vooral Jericho, te verkennen. De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 2Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die avond spionnen van Israël waren gekomen, 3liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.’ 4Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’ 6Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort gesloten. 8Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn doodsbang voor jullie. Alle inwoners van dit land sidderen, 10want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten aan de overkant van de Jordaan, hebben vernietigd. 11Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft boven in de hemel en hierbeneden op aarde. 12Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid 13dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’
Lied  1010: 1
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    de wereld wil slechts strijd.
    Al wordt het recht beleden,
    de sterkste wint het pleit.
    Het onrecht heerst op aarde,
    de leugen triomfeert,
    ontluistert elke waarde,
    o red ons, sterke Heer.
Lezing uit het Oude Testament |Jozua 2: 14-24
14De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we je goed behandelen en je trouw bewijzen.’ 15Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. 16‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ 17De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en zussen en je hele verdere familie bij je in huis zijn. 19Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 20En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt.’ 21Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. 22De mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23Toen kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24Ze zeiden hem: ‘De HEER heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners sidderen voor ons.’
Lied 738: 3
3. Kom zing het lied van Tamar
    die opkomt voor haar recht
    en zing het lied van Rachab
    en haar geloofsgevecht
    en zing met Ruth uit Moab:
    in uw gemeente ben ik thuis,
    en zing ook van Batseba
    die meebouwt aan Gods huis.
Lezing uit het Oude Testament: Jozua 6: 20-25
20Toen de ramshoorns schalden, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in 21en doodden alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als oude mensen, zowel runderen als schapen en ezels. 22Maar aan de twee mannen die het gebied hadden verkend droeg Jozua op: ‘Ga naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen.’ 23De verkenners brachten Rachab naar buiten, samen met haar vader en moeder, broers en zussen en verdere familie, en gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. 24De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan; alleen het zilver en goud en de koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het heiligdom van de HEER. 25Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.
Lied 321: 3 t/m 7
3. Stem die de stilte niet breekt,
    woord als een knecht in de wereld,   
    naam zonder klank zonder macht,
    vreemdeling zonder geslacht.

4. Kinderen, armen van geest,
    mensen gelouterd tot vrede,
    horen de naam in hun hart,
    dragen het woord in hun vlees.

5. Blinden herkennen de hand,
    dovemansoren verstaan Hem.
    Zalig de man die gelooft,
    zalig de vrouw aan de bron.
6. Niet in het graf van voorbij,
    niet in een tempel van dromen,   
    hier in ons midden is Hij,
    hier in de schaduw der hoop.

7. Hier in dit stervend bestaan
    wordt Hij voor ons geloofwaardig,
    worden wij mensen van God,
    liefde op leven en dood.
Lezing uit het Nieuwe Testament | Matteüs 12: 46-50
46Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan, omdat ze Hem wilden spreken. 47Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ 48Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’
Verkondiging 'Belofte en trouw breken door'
Meditatieve stilte
Lied – Wals in het licht  | tekst en muziek: Henk Harmsen
    Dwaal door het duister, kom eindelijk thuis
ga door de deur waar het licht je begroet
open je hart, laat het licht binnen gaan
licht dat van nu af je leven hoedt

Licht, ik mag gaan in het licht
en licht, ik mag wonen in licht
licht, altijd overal licht
hoe donker de nacht ook is

Als dan de lampen gaan doven en wij
gaan weer op weg, weer opnieuw de woestijn:
een zonnestraal door een kier in de deur
roept ons: het licht zal steeds bij je zijn!

Licht, ik mag gaan in het licht
en licht, ik mag wonen in licht
licht, altijd overal licht
hoe donker de nacht ook is
Afkondigingen / mededelingen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Slotlied – Weerklank 105: 1 + 2
(melodie: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen NLB 245 of LvdK 390)
1. Een blijde boodschap, vol van leven,
    weerklinkt over het wereldrond:
    God schenkt, zoals er staat geschreven,    
    verlossing en een nieuw verbond.
    Het is de liefde van de Vader,
    die aan verloren kind’ren denkt.
    In zijn genade komt Hij nader:
    Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.
2. Hij zoekt een wereld vol ellende,
    die zich van Hem heeft afgewend.
    Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,
    vol liefde op; het wordt Advent.
    Hij wil ook ons het licht hergeven,
    zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.
    Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,
    toen Hij de hemeltroon verliet.
Zending en Zegen

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestante gemeente De Lier  o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid

terug