zondag 10 juli 2022 om 09:30

Heropening Domkerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Psalm 27: 1-14
Ouderling(en): Jeanne Groenheide-Monna
Organist: Wim Loef & Jobje Versteeg-Zuur

Morgendienst zondag 10 juli - heropening van de Domkerk
Zondag 10 juli opent de vernieuwde Domkerk haar deuren. Voor wie er een tijdlang niet geweest is, zal het een grote verrassing zijn hoe de kerk er nu van binnen uitziet. Compleet vernieuwd en met behoud van die eeuwenoude sfeer die de Domkerk zo vertrouwd maakt.
De morgendienst zal in het teken staan van een feestelijke heropening waarin we God loven en prijzen voor de mooie vernieuwde kerkzaal. De dienst begint om 09.30 uur.
Zangkoor Con Amore verleent haar medewerking aan deze dienst en het orgel zal bespeeld worden door Wim Loef en Jobje Versteeg-Zuur. De eigen voorgangers zullen in deze dienst voorgaan.
Na de dienst is er uitgebreid gelegenheid de kerkzaal te bewonderen onder het genot van koffie, thee, ontmoeting en gesprek.

Beamer: Paul Mosterd
Streaming: Peter de Rijcke
m.m.v. Con Amore
Bijbellezer: Ina van Wensen-Jeurlink
Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Koffie: na de dienst drinken we koffie in de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren  
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
   
Kindernevendienst:
Onderwerp: Jakob & Esau. Genesis 25: 19-34

Orde van dienst:

 • vierhandig orgelspel door Wim Loef en Jobje Versteeg-Zuur
 • Con Amore: Op weg naar het huis van de Heer
Hoor hoe het klinkt om ons heen
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer             
Pelgrims zij zingen hun lied
op weg naar het huis van de Heer
Daar zijn de poorten te zien
van de stad Jeruzalem
Daar woont de Heer in zijn huis
komen zijn kinderen thuis


Mensen ver weg en dichtbij
Zijn op weg naar het huis van de Heer
Mensen van noord en van zuid
Komen aan bij het huis van de Heer
Loven en prijzen zijn naam
in de stad Jeruzalem
Stad van David zijn knecht
Stad van vrede en recht
 
Hoor het gebed voor die stad
bid voor het huis van de Heer
Vraag om vrede en recht
Heb lief in het huis van de Heer
Bid om shalom voor zijn volk
Vraag de Heer om vrede
Wens om het huis van de Heer
het goede, tot zijn eer

Zing met de pelgrims dit lied
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer    
Ga en loop mee in hun spoor
op weg naar het huis van de Heer
Daar zijn de poorten te zien
van de stad Jeruzalem
Daar woont de Heer in zijn huis
komen zijn kinderen thuis
in het huis van de Heer.
 •  Lezing uit Psalm 84 (ā€‹vā€‹anuit de stilte leest de voorganger uit Psalm 84).
2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. 6 Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. 7 Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. 8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob. 10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. 13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.
 • Orgelspel 
            Tijdens het orgelspel worden de liturgische voorwerpen binnengebracht en op hun plaats gezet.
 • Welkom
 • Intochtslied 280: 1 + 2 + 5 + 7
 • Stil gebed, bemoediging & groet
 • Psalm 27: 2 + 7
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Gebed om de nood in de wereld
 • Lied 274: 1 + 2 + 3
 • Leefregel: Marcus 12: 28-31
28 Eén van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: "Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?"  29 Jezus antwoordde: "Het voornaamste is: 'Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;  30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.'  31 En daarna komt dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze."
 • Con Amore: Liefde, liefde, maak ons met uw liefde
Liefde, liefde, maak ons met uw liefde   
Vader, Vader tot een kind van U
U bent geduldig met al uw kinderen
Leid ons Heer naar uw heerlijkheid
U bent geduldig met al uw kinderen
Leid ons Heer naar uw heerlijkheid
Vrede, vrede, schenk ons Heer, de vrede  
Vader, vader van Uw komend Rijk
U laat niet varen 't werk Uwer handen
leid ons, Heer, naar Uw vrederijk
U laat niet varen 't werk Uwer handen
leid ons, Heer, naar Uw vrederijk
 • Gebed om de opening van het woord
 • Schriftlezing: Psalm 27: 1-14
1 Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?  2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.  5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots.  6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, Hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7 Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij.  8 Mijn hart zegt U na: "Zoek mijn nabijheid!" Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,  9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.  10 Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden,  12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op   en dreigen met geweld.  13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?  14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
 • Lied 939: 1 + 3
 • Overdenking
 • Vierhandig meditatief orgelspel door Wim Loef & Jobje Versteeg-Zuur
 • Johannes de Heer 1012: 1 + 2 + 3
1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,   
    er is een God, er is een God.
    Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
    er is een God die hoort.
    Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
    wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
    Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
    er is een God die hoort.

2  God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,    
    Heer van het al, Heer van het al.
    Hij droeg verneedring, smaad zonder tal,
    Heerser van 't gans heelal.
    Want onze Schepper, Koning der aard,
    heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
    Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort,
    Hij is de God die hoort.
3 Van oost tot west, van zuid en tot noord,          
    mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
    Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
    mensenkind, zegt het voort.
    Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
    maar zoek het heil bij Jezus alleen.
    Dat al uw hoop op Hem is gericht,
    Jezus is 't eeuwig licht.
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed
 • Overige mededelingen & collecteaankondiging
 • Kindermoment
 • Slotlied 704: 1 + 2 + 3
 • Zegen
 • Lied 431c 
 • Con Amore: De Here zegene u uit Sion 
             De Here zegene u uit Sion,
Hij zegene u.
De Here zegene u uit Sion,
Hij zegene u.
Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
Hij de schepper van 't gans heelal.
De Here zegene u uit Sion,
Hij zegene u.
 • Toespraakterug