zondag 19 februari 2023 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Samuel Pellikaan
Bijbellezer: Elbert vd Akker
Collecte: 1. Noodhulp aardbeving 2. kerkrentmeesters
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool.
Onderwerp: Het volk gaat veilig door de zee. Exodus 14: 15-31

   
Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 27: 1 
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied 27: 7
Gebed

Lied 542: 1 + 3 + 4
Kindermoment

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
Gebed
Schriftlezing: Exodus 14: 13-31 

13 Maar Mozes antwoordde het volk: "Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien.  14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen."
15 De HEER zei tegen Mozes: "Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken.  16 Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land.  17 Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal Ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen.  18 De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de HEER ben, als Ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht."
19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uit ging, stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.
21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet,  22 en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur.  23 De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in.  24 Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen.  25 Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. "Laten we vluchten!" riepen ze. "De HEER steunt de Israëlieten, Hij strijdt tegen ons!"
26 De HEER zei tegen Mozes: "Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters."  27 Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.  28 Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven.  29 Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees.  30 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen  31 en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in Hem en in zijn dienaar Mozes.
Lied 606: 1 + 3
Overdenking
Evangelische liedbundel 246
    1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
   Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
   Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
   ik bouw op U en ga in uwen Naam.
   Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,   
   ik bouw op U en ga in uwen Naam.

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
   En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
   Toch rijst in mij een lied van overwinning.
   Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
   Toch rijst in mij een lied van overwinning.
   Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
   Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
   In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
   in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 
   In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
   in rust met U, die mij hebt voortgeleid.  
Pastorale mededelingen
Gedenken
Lied 913: 2
Gebed
Overige mededelingen
Collecte
Slotlied 909: 1 + 2
Zegen


Collecte Aardbeving Turkije en Syrië
Zondag zullen we collecteren voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Met groot verdriet en verbijstering hebben we afgelopen weken de beelden gezien van radeloze mensen die tussen het puin op zoek zijn naar hun geliefden. Duizenden doden en minstens zoveel gewonden. Zoveel gebouwen zijn ingestort en verwoest, mensen die alles kwijt zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan. Alvast bedankt namens de diaconie.

terug