Hervormde Vrouwen Dienst

Dit jaar is er nog geen vrijwilligersavond, maar als blijk van waardering voor hun inzet krijgen de vrijwilligers medio oktober een presentje overhandigd.

Ouderenmiddag 2021
De ouderenmiddag is dit jaar gepland op dinsdag 9 november, aanvang 14.30 uur in “De Rank.”
Dhr. Jos Thomasse zal een gezellig programma presenteren met de naam: “Zoete koek”.  Dit is de laatste ouderenmiddag oude stijl”, want: 

Samengaan  Domkerk-Vredekerk
Zoals u wellicht vernomen hebt, zal de Domkerk binnenkort samengaan met de Vredekerk. Dit betekent dat ook de ouderenorganisaties samen gaan optrekken en uit zullen groeien naar één nieuwe organisatie. 

Wat betekent dit voor het werk van de HVD? 
Het is de bedoeling dat ouderen, die dat op prijs stellen worden bezocht door een vrijwilliger, zoals we dat al gewend zijn binnen de HVD. Daarnaast zullen er “verjaardagsvisites” georganiseerd worden, zoals men dat in de Vredekerk gewend is. Ouderen worden rond hun verjaardag uitgenodigd voor een koffieochtend of -middag samen met de ouderenpredikant. Doel: een gezellig samenzijn. Deze bijeenkomsten werden tot vorig jaar één maal per 2 maanden gehouden. Hoe vaak ze in de toekomst gaan plaatsvinden, moet nog beslist worden.  
Ook de Ouderenmiddag van de HVD en de Druivenmiddag van de Vredekerk zullen voortgezet worden. Er zullen waarschijnlijk twee middagen georganiseerd worden, waarbij mensen van beide kerken (in twee groepen) worden uitgenodigd. Eén en ander moet nog nader worden uitgewerkt. 
Wat gaat er veranderen voor de als huidige vrijwilligers van de HVD?  Waarschijnlijk heel weinig. Zij  blijven gewoon de oudere bezoeken, waarmee ze tot nu toe contact hadden. 

Tot slot
Al met al zal er aan uw taak als HVD’er niet heel veel veranderen. We hopen dat u zich ook binnen de nieuwe organisatie zult blijven inzetten voor de ouderen in onze gemeentes. Zij verdienen aandacht en warmte.
De nieuwe organisatie moet nog vorm gaan krijgen. Over hoe één en ander geregeld gaat worden, zullen we u ter zijner tijd informeren. 
Hartelijke groet namens het bestuur van de HVD 
terug